top of page
いくつかのオープンブック
Original refereed papers

 

・2024

 

[186]   Tabata, H., Cho, Y., Yoshioka, K., Aida, M., Yogata, K., Hayashida, M., Kanda, T., Kawakami, Y., Toeda, J., Sato, S., Imaizumi, M., (2024),
            Gamma-ray irradiation of optical glass for the development of LIBS for future planetary missions. JAXA Research and Development Report,23,
            JAXA-RR-23-006E.
https://doi.org/10.20637/0002000252

 

[185]  Shoki Mori, Yuichiro Cho, Haruhisa Tabata, Koki Yumoto, Ute Bottger, Maximilian Buder, Enrico Dietz, Till Hagelschuer,
           Heinz-Wilhelm Hübers, Shingo Kameda, Emanuel Kopp, Olga Prieto-Ballesteros, Fernando Rull, Conor Ryan, Susanne Schroder,
           Tomohiro Usui, Seiji Sugita, (2024) Planetary and Space Science
         
https://doi.org/10.1016/j.pss.2023.105835

[184]   Fukai, R., Usui, T., Fujiya, W., Takano, Y., Bajo, K.-i., Beck, A., Bonato, E., Chabot, N.L., Furukawa, Y., Genda, H., Hibiya, Y., Jourdan,
            F., Kleine, T., Koike, M., Matsuoka, M., Miura, Y.N., Moynier, F., Okazaki, R., Russell, S.S., Sumino, H., Zolensky, M.E., Sugahara,
           H., Tachibana,
S., Sakamoto, K., Abe, M., Cho, Y. and Kuramoto, K. (2024),
           Curation protocol of Phobos sample returned by Martian Moons eXploration.
Meteorit Planet Sci. https://doi.org/10.1111/maps.14121

・2023

[183]  Moe Matsuoka, Ei-ichi Kagawa, Kana Amano, Tomoki Nakamura, Eri Tatsumi, Takahito Osawa, Takahiro Hiroi, Ralph Milliken,

           Deborah Domingue, Driss Takir, Rosario Brunetto, Antonella Barucci, Kohei Kitazato, Seiji Sugita, Yuri Fujioka, Osamu Sasaki,
           Shiho Kobayashi, Takahiro Iwata, Tomokatsu Morota, Yasuhiro Yokota, Toru Kouyama, Rie Honda, Shingo Kameda, Yuichiro Cho,
           Kazuo Yoshioka, Hirotaka Sawada, Masahiko Hayakawa, Naoya Sakatani, Manabu Yamada, Hidehiko Suzuki, Chikatoshi Honda,
           Kazunori Ogawa, Kei Shirai, Cateline Lantz, Stefano Rubino, Hisayoshi Yurimoto, Takaaki Noguchi, Ryuji Okazaki, Hikaru Yabuta,
           Hiroshi Naraoka, Kanako Sakamoto, Shogo Tachibana, Toru Yada, Masahiro Nishimura, Aiko Nakato, Akiko Miyazaki, Kasumi Yogata,
           Masanao Abe, Tatsuaki Okada, Tomohiro Usui, Makoto Yoshikawa, Takanao Saiki, Satoshi Tanaka, Fuyuto Terui, Satoru Nakazawa,
           Sei-ichiro Watanabe & Yuichi Tsuda (2023) ,Space weathering acts strongly on the uppermost surface of Ryugu ,

           nature communications earth & environment ,https://doi.org/10.1038/s43247-023-00991-3

[182]  Yumoto, K., Yuichiro Cho, Shingo Kameda, Satoshi Kasahara, Seiji Sugita, In-situ measurement of hydrogen on  airless planetary bodies

using laser-induced breakdown spectroscopy, Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy (2023) 205, 106696 
https://doi.org/10.1016/j.sab.2023.106696

[181]  Yumoto, K., Y. Cho, T. Koyaguchi, and S. Sugita (2023) Dynamics of gas-driven eruption on Ceres as a probe to its interior, Icarus, 

           https://doi.org/10.1016/j.icarus.2023.115533

[180]  Clark, B. et al. (2023) Overview of the search for signs of space weathering on the low-albedo asteroid (101955) Bennu, Icarus,

           https://doi.org/10.1016/j.icarus.2023.115563

[179]  Yamada, M. et al. (2023), https://doi.org/10.1186/s40623-023-01789-5

[178]  Otto, K. et al. (2023) MASCOT in situ analysis of asteroid Ryugu in the context of regolith samples and remote sensing data

           returned by Hayabusa2, https://doi.org/10.1186/s40623-023-01805-8

[177]  Yabuta, H. et al. (2023), DOI: 10.1126/science.abn9057

[176]  Naraoka, H., Yoshinori Takano, Jason P. Dworkin, Yasuhiro Oba, Kenji Hamase, Aogu Furusho, Nanako O. Ogawa,

           Minako Hashiguchi, Kazuhiko Fukushima, Dan Aoki, Philippe Schmitt-Kopplin, José C. Aponte3, Eric T. Parker,Daniel P. Glavin,

           Hannah L. McLain, Jamie E. Elsila, Heather V. Graham, John M. Eiler, Francois-Regis Orthous-Daunay,

           Cédric Wolters1, Junko Isa, Véronique Vuitton, Roland Thissen, Saburo Sakai, Toshihiro Yoshimura, Toshiki Koga,

           Naohiko Ohkouchi, Yoshito Chikaraishi, Haruna Sugahara, Hajime Mita, Yoshihiro Furukawa, Norbert Hertkorn,

           Alexander Ruf, Hisayoshi Yurimoto, Tomoki Nakamura, Takaaki Noguchi, Ryuji Okazaki1, Hikaru Yabuta,

           Kanako Sakamoto, Shogo Tachibana, Harold C. Connolly, Jr., Dante S. Lauretta, Masanao Abe, Toru Yada,

           Masahiro Nishimura, Kasumi Yogata, Aiko Nakato, Miwa Yoshitake, Ayako Suzuki, Akiko Miyazaki, Shizuho Furuya,

           Kentaro Hatakeda, Hiromichi Soejima, Yuya Hitomi, Kazuya Kumagai, Tomohiro Usui, Tasuku Hayashi, Daiki Yamamoto,

           Ryota Fukai, Kohei Kitazato, Seiji Sugita, Noriyuki Namiki, Masahiko Arakawa, Hitoshi Ikeda, Masateru Ishiguro,

           Naru Hirata, Koji Wada, Yoshiaki Ishihara, Rina Noguchi, Tomokatsu Morota, Naoya Sakatani, Koji Matsumoto, Hiroki Senshu, Rie Honda,

           Eri Tatsumi, Yasuhiro Yokota, Chikatoshi Honda, Tatsuhiro Michikami, Moe Matsuoka, Akira Miura, Hirotomo Noda, Tetsuya Yamada,

           Keisuke Yoshihara, Kosuke Kawahara, Masanobu Ozaki, Yu-ichi Iijima, Hajime Yano, Masahiko Hayakawa, Takahiro Iwata, Ryudo Tsukizaki,

           Hirotaka Sawada, Satoshi Hosoda, Kazunori Ogawa, Chisato Okamoto, Naoyuki Hirata, Kei Shirai, Yuri Shimaki, Manabu Yamada,

           Tatsuaki Okada, Yukio Yamamoto, Hiroshi Takeuchi, Atsushi Fujii, Yuto Takei, Kento Yoshikawa, Yuya Mimasu, Go Ono, Naoko Ogawa,

           Shota Kikuchi, Satoru Nakazawa, Fuyuto Terui, Satoshi Tanaka, Takanao Saiki, Makoto Yoshikawa, Sei-ichiro Watanabe6 and Yuichi Tsuda

           (2022), Soluble organic molecules in samples of the carbonaceous asteroid (162173) Ryugu, Science, , DOI: 10.1126/science.abn9033

 

 

・2022

 

[175]  Noguchi, T. et al. (2022) A dehydrated space weathered skin cloaking the hydrated interior of Ryugu, https://doi.org/10.1038/s41550-022-01841-6

 

[174]  Sato, M. et al. (2022), Rock magnetic characterization of returned samples from asteroid (162173) Ryugu: implications for paleomagnetic

           interpretation and paleointensity estimation, J. Geophys. Res. Planets, http://doi.org/10.1029/2022JE007405

[173]  Okazaki, R. DOI: 10.1126/science.abo0431

[172]  Okazaki, R. DOI: 10.1126/sciadv.abo7239

[171]  Kazunori Ogawa; Naoya Sakatani; Toshihiko Kadono; Masahiko Arakawa; Rie Honda; Koji Wada; Kei Shirai; Yuri Shimaki; Ko Ishibashi;

           Yasuhiro Yokota; Takanao Saiki; Hiroshi Imamura; Yuichi Tsuda; Satoru Nakazawa; Yasuhiko Takagi; Masahiko Hayakawa; Hajime Yano;

           Chisato Okamoto; Yuichi Iijima; Tomokatsu Morota; Shingo Kameda; Eri Tatsumi; Yuichiro Cho; kazuo Yoshioka; Hirotaka Sawada;

           Moe Matsuoka; Manabu Yamada; Toru Kouyama; Hidehiko Suzuki; Chikatoshi Honda; Seiji Sugita (2023), Particle size distributions inside

           and around the artificial crater produced by the Hayabusa2 impact experiment on Ryugu,

           Earth, Planets and Space, 74:153 (pp.10), https://doi.org/10.1186/s40623-022-01713-3

[170]  Nakamura,T. Formation and evolution of carbonaceous asteroid Ryugu: Direct evidence from returned samples. DOI: 10.1126/science.abn8671

[169]  Schröder, S., N. Sakatani, R. Honda, E. Tatsumi, Y. Yokota, D. Domingue, Y. Cho, S. Kameda, K. Kitazato, T. Kouyama, M. Matsuoka, A. Miura,

           T. Morota, T. Okada, H. Sawada, H. Senshu, Y. Shimaki, S. Sugita, S. Tanaka, H. Yabuta, M. Yamada, M. Grott, M. Hamm, T.-M. Ho,

           R. Jaumann, S. Mottola, K. Otto, N. Schmitz, and F. Scholten (2022), Characterization of the MASCOT landing area by Hayabusa2,

           Astron. Astophys., 666, A164 https://doi.org/10.1051/0004-6361/20224405

[168]  Ito, M., N. Tomioka, M. Uesugi, A. Yamaguchi, N. Shirai, T. Ohigashi, M.-C. Liu, R. Greenwood, M. Kimura, Naoya Imae, Kentaro Uesugi,

           Aiko Nakato, Kasumi Yogata, Hayato Yuzawa, Yu Kodama, Akira Tsuchiyama, Masahiro Yasutake, Ross Findlay, Ian Franchi, James Malley,

           Kaitlyn McCain, Nozomi Matsuda, Kevin McKeegan, Kaori Hirahara, Akihisa Takeuchi, Shun Sekimoto, Ikuya Sakurai, Ikuo Okada,

           Yuzuru Karouji, Masahiko Arakawa, Atsushi Fujii, Masaki Fujimoto, Masahiko Hayakawa, Naoyuki Hirata, Naru Hirata, Rie Honda,

           Chikatoshi Honda, Satoshi Hosoda, Yu-ichi Iijima, Hitoshi Ikeda, Masateru Ishiguro, Yoshiaki Ishihara, Takahiro Iwata, Kosuke Kawahara,

           Shota Kikuchi, Kohei Kitazato, Koji Matsumoto, Moe Matsuoka, Tatsuhiro Michikami, Yuya Mimasu, Akira Miura, Osamu Mori,

           Tomokatsu Morota, Satoru Nakazawa, Noriyuki Namiki, Hirotomo Noda, Rina Noguchi, Naoko Ogawa, Kazunori Ogawa, Tatsuaki Okada,

           Chisato Okamoto, Go Ono, Masanobu Ozaki, Takanao Saiki, Naoya Sakatani, Hirotaka Sawada, Hiroki Senshu, Yuri Shimaki, Kei Shirai,

           Seiji Sugita, Yuto Takei, Hiroshi Takeuchi, Satoshi Tanaka, Eri Tatsumi, Fuyuto Terui, Ryudo Tsukizaki, Koji Wada, Manabu Yamada,

           Tetsuya Yamada, Yukio Yamamoto, Hajime Yano, Yasuhiro Yokota, Keisuke Yoshihara, Makoto Yoshikawa, Kent Yoshikawa, Ryota Fukai,

           Shizuho Furuya, Kentaro Hatakeda, Tasuku Hayashi, Yuya Hitomi, Kazuya Kumagai, Akiko Miyazaki, Masahiro Nishimura, Hiromichi Soejima,

           Ayako Iwamae, Daiki Yamamoto, Miwa Yoshitake, Toru Yada, Masanao Abe, Tomohiro Usui, Sei-ichiro Watanabe, Yuichi Tsuda (2022),

           Hayabusa2 returned samples: A unique and pristine record of outer Solar System materials from asteroid Ryugu, Nature Astronomy,

           https://doi.org/10.1038/s41550-022-01745-5

[167]  Cho, Y., K. Yumoto, Y. Yabe, S. Mori, J. A. Ogura, T. Yada, A. Miyazaki, K. Yogata, K. Hatakeda, M. Nishimura, M. Abe, T. Usui,

           Seiji Sugita (2022), Development of a multispectral stereo-camera system comparable to Hayabusa2 Optical Navigation Camera (ONC-T)

           for observing samples returned from asteroid (162173) Ryugu, Planet. Sp. Sci., 219, 105519, https://doi.org/10.1016/j.pss.2022.105519

[166]  Michel, Patrick., Michael Küppers, Adriano Campo Bagatin, Benoit Carry, Sébastien Charnoz, Julia de Leon, Alan Fitzsimmons, Paulo Gordo,

           Simon F. Green, Alain Hérique, Martin Juzi, Özgür Karatekin, Tomas Kohout, Monica Lazzarin, Naomi Murdoch, Tatsuaki Okada,

           Ernesto Palomba, Petr Pravec, Colin Snodgrass, Paolo Tortora, Kleomenis Tsiganis, Stephan Ulamec, Jean-Baptiste Vincent, Kai Wünnemann,

           Yun Zhang, Sabina D. Raducan, Elisabetta Dotto, Nancy Chabot, Andy F. Cheng, Andy Rivkin, Olivier Barnouin, Carolyn Ernst, Angela Stickle,

           Derek C. Richardson, Cristina Thomas, Masahiko Arakawa, Hirdy Miyamoto, Akiko Nakamura, Seiji Sugita, Makoto Yoshikawa, Paul Abell,

           Erik Asphaug, Ronald-Louis Ballouz, William F. Bottke Jr., Dante S. Lauretta, Kevin J. Walsh, Paolo Martino and Ian Carnelli (2022),

           The ESA Hera Mission: Detailed Characterization of the DART Impact Outcome and of,the Binary Asteroid (65803) Didymos,

           Planet. Sci. J., 3:160 (21pp). https://doi.org/10.3847/PSJ/ac6f52

[165]  Lauretta, D. S., C. D. Adam, A. J. Allen, R.-L. Ballouz, O. S. Barnouin, K. J. Becker, T. Becker, C. A. Bennett, E. B. Bierhaus, B. J. Bos,

           R. D. Burns, H. Campins, Y. Cho, P. R. Christensen, E. C. A. Church, B. E. Clark, H. C. Connolly, M. G. Daly, D. N. DellaGiustina,

           C. Y. Drouet d’Aubigny, J. P. Emery, H. L. Enos, S. Freund Kasper, J. B. Garvin, K. Getzandanner, D. R. Golish, V. E. Hamilton,

           C. W. Hergenrother, H. H. Kaplan, L. P. Keller, E. J. Lessac-Chenen, A. J. Liounis, H. Ma, L. K. McCarthy, B. D. Miller, M. C. Moreau,

           T. Morota, D. S. Nelson, J. O. Nolau, R. Olds, M. Pajola, J. Y. Pelgrift, A. T. Polit, M. A. Ravine, D. C. Reuter, B. Rizk, B. Rozitis, A. J. Ryan,

           E. M. Sahr, N. Sakatani, J. A. Seabrook, S. H. Selznick, M. A. Skeen, A. A. Simon, S. Sugita, K. J. Walsh, M. M. Westermann, C. W. V. Wolner,

           K. Yumoto (2022), Science, abm1018. https://doi.org/10.1126/science.abm1018

[164]  Yokoyama, T., Kazuhide Nagashima, Izumi Nakai, Edward D. Young, Yoshinari Abe, Jérôme Aléon, Conel M. O’D. Alexander, Sachiko Amari,

           Yuri Amelin, Ken-ichi Bajo, Martin Bizzarro, Audrey Bouvier, Richard W. Carlson, Marc Chaussidon, Byeon-Gak Choi, Nicolas Dauphas,

           Andrew M. Davis, Tommaso Di Rocco, Wataru Fujiya, Ryota Fukai, Ikshu Gautam, Makiko K. Haba, Yuki Hibiya, Hiroshi Hidaka,

           Hisashi Homma, Peter Hoppe, Gary R. Huss, Kiyohiro Ichida, Tsuyoshi Iizuka, Trevor R. Ireland, Akira Ishikawa, Motoo Ito, Shoichi Itoh,

           Noriyuki Kawasaki, Noriko T. Kita, Kouki Kitajima, Thorsten Kleine, Shintaro Komatani, Alexander N. Krot, Ming-Chang Liu, Yuki Masuda,

           Kevin D. McKeegan, Mayu Morita, Kazuko Motomura, Frédéric Moynier, Ann Nguyen, Larry Nittler, Morihiko Onose, Andreas Pack,

           Changkun Park, Laurette Piani, Liping Qin, Sara S. Russell, Naoya Sakamoto, Maria Schönbächler, Lauren Tafla, Haolan Tang, Kentaro Terada,
           Yasuko Terada, Tomohiro Usui, Sohei Wada, Meenakshi Wadhwa, Richard J. Walker, Katsuyuki Yamashita, Qing-Zhu Yin, Shigekazu Yoneda,

           Hiroharu Yui, Ai-Cheng Zhang, Harold C. Connolly, Dante S. Lauretta, Tomoki Nakamura, Hiroshi Naraoka, Takaaki Noguchi, Ryuji Okazaki,

           Kanako Sakamoto, Hikaru Yabuta, Masanao Abe, Masahiko Arakawa, Atsushi Fujii, Masahiko Hayakawa, Naoyuki Hirata, Naru Hirata,

           Rie Honda, Chikatoshi Honda, Satoshi Hosoda, Yu-ichi Iijima, Hitoshi Ikeda, Masateru Ishiguro, Yoshiaki Ishihara, Takahiro Iwata,

           Kosuke Kawahara, Shota Kikuchi, Kohei Kitazato, Koji Matsumoto, Moe Matsuoka, Tatsuhiro Michikami, Yuya Mimasu, Akira Miura,

           Tomokatsu Morota, Satoru Nakazawa, Noriyuki Namiki, Hirotomo Noda, Rina Noguchi, Naoko Ogawa, Kazunori Ogawa, Tatsuaki Okada,

           Chisato Okamoto, Go Ono, Masanobu Ozaki, Takanao Saiki, Naoya Sakatani, Hirotaka Sawada, Hiroki Senshu, Yuri Shimaki, Kei Shirai,

           Seiji Sugita, Yuto Takei, Hiroshi Takeuchi, Satoshi Tanaka, Eri Tatsumi, Fuyuto Terui, Yuichi Tsuda, Ryudo Tsukizaki, Koji Wada,

           Sei-ichiro Watanabe, Manabu Yamada, Tetsuya Yamada, Yukio Yamamoto, Hajime Yano, Yasuhiro Yokota, Keisuke Yoshihara,

           Makoto Yoshikawa, Kent Yoshikawa, Shizuho Furuya, Kentaro Hatakeda, Tasuku Hayashi, Yuya Hitomi, Kazuya Kumagai, Akiko Miyazaki,

           Aiko Nakato, Masahiro Nishimura, Hiromichi Soejima, Ayako Suzuki, Toru Yada, Daiki Yamamoto, Kasumi Yogata, Miwa Yoshitake,

           Shogo Tachibana, Hisayoshi Yurimoto (2022), Science, abn7850. https://doi.org/10.1126/science.abn7850

[163]  Nakamura, E., Katsura KOBAYASHI, Ryoji TANAKA, Tak KUNIHIRO, Hiroshi KITAGAWA, Christian POTISZIL, Tsutomu OTA,
          Chie SAKAGUCHI, Masahiro YAMANAKA, Dilan M RATNAYAKE, Havishk TRIPATHI, Rahul KUMAR, Maya-Liliana AVRAMESCU,

          Hidehisa TSUCHIDA, Yusuke YACHI, Hitoshi MIURA, Masanao ABE, Ryota FUKAI, Shizuho FURUYA, Kentaro HATAKEDA,

          Tasuku HAYASHI, Yuya HITOMI, Kazuya KUMAGAI, Akiko MIYAZAKI, Aiko NAKATO, Masahiro NISHIMURA, Tatsuaki OKADA,

          Hiromichi SOEJIMA, Seiji SUGITA, Ayako SUZUKI, Tomohiro USUI, Toru YADA, Daiki YAMAMOTO, Kasumi YOGATA,

          Miwa YOSHITAKE, Masahiko ARAKAWA, Atsushi FUJII, Masahiko HAYAKAWA, Naoyuki HIRATA, Naru HIRATA, Rie HONDA,
          Chikatoshi HONDA, Satoshi HOSODA, Yu-ichi IIJIMA, Hitoshi IKEDA, Masateru ISHIGURO, Yoshiaki ISHIHARA, Takahiro IWATA,

          Kosuke KAWAHARA, Shota KIKUCHI, Kohei KITAZATO, Koji MATSUMOTO, Moe MATSUOKA, Tatsuhiro MICHIKAMI, Yuya MIMASU,

          Akira MIURA, Tomokatsu MOROTA, Satoru NAKAZAWA, Noriyuki NAMIKI, Hirotomo NODA, Rina NOGUCHI, Naoko OGAWA,

          Kazunori OGAWA, Chisato OKAMOTO, Go ONO, Masanobu OZAKI, Takanao SAIKI, Naoya SAKATANI, Hirotaka SAWADA,

          Hiroki SENSHU, Yuri SHIMAKI, Kei SHIRAI, Yuto TAKEI, Hiroshi TAKEUCHI, Satoshi TANAKA, Eri TATSUMI, Fuyuto TERUI,

          Ryudo TSUKIZAKI, Koji WADA, Manabu YAMADA, Tetsuya YAMADA, Yukio YAMAMOTO, Hajime YANO, Yasuhiro YOKOTA,

          Keisuke YOSHIHARA, Makoto YOSHIKAWA, Kent YOSHIKAWA, Masaki FUJIMOTO, Sei-ichiro WATANABE, Yuichi TSUDA (2022),

          On the origin and evolution of the asteroid Ryugu: A comprehensive geochemical perspective, Proc. of the Jpn. Academy, Ser. B, 98, 227-282

[162]  Kikuchi, S., S. Watanabe, K. Wada, T. Saiki, H. Yabuta, S. Sugita, M. Abe, M. Arakawa, Y. Cho, M. Hayakawa, Naoyuki Hirata, Naru Hirata,
           Chikatoshi Honda, Rie Honda, Ko Ishibashi, Yoshiaki Ishihara, Takahiro Iwata, Toshihiko Kadono, Shingo Kameda, Kohei Kitazato,
           Toru Kouyama, Koji Matsumoto, Moe Matsuoka, Tatsuhiro Michikami, Yuya Mimasu, Akira Miura, Tomokatsu Morota, Tomoki Nakamura,
           Satoru Nakazawa, Noriyuki Namiki, Rina Noguchi, Kazunori Ogawa, Naoko Ogawa, Tatsuaki Okada, Go Ono, Naoya Sakatani,
           Hirotaka Sawada, Hiroki Senshu, Yuri Shimaki, Kei Shirai, Shogo Tachibana, Yuto Takei, Satoshi Tanaka, Eri Tatsumi, Fuyuto Terui,
           Manabu Yamada, Yukio Yamamoto, Yasuhiro Yokota, Kent Yoshikawa, Makoto Yoshikawa, Yuichi Tsuda (2022),
           Site selection for the Hayabusa2 artificial cratering and subsurface material sampling on Ryugu,
           Planet.Sp. Sci., 219, 105519. https://doi.org/10.1016/j.pss.2022.105519

[161]  Nishiyama, G., N. Namiki, S. Sugita, and S. Uno (2022) Utilization of a meteorological satellite,Open Access, as a space telescope:
           the lunar mid-infrared,spectrum as seen by Himawari-8, Earth, Planets Sp., 74, 105, pp.1–10, https://doi.org/10.1186/s40623-022-01662-x

[160]  Tsuda, Y., S. Nakazawa, M. Yoshikawa, T. Saiki, F. Terui, M. Arakawa, M. Abe, K. Kitazato, S. Sugita, S. Tachibana, N. Namiki, S. Tanaka,
           T. Okada, H. Ikeda, S, Watanabe (2022), Mission objectives, planning, and achievements of Hayabusa2
           in Hayabusa2 Asteroid Sample Return Mission, M. Hirabayashi and Tsuda Y. edds.

           pp. 5-23. https://doi.org/10.1016/C2020-0-01651-8

[159]  Ogawa, N., Y. Yokota, K. Yumoto, E. Tatsumi, T. Kouyama, T. Morota, M. Yamada, S. Hosoda, R. Tsukizaki, K. Nishiyama, R. Honda, S. Sugita,
           F. Terui, Y. Mimasu, K. Yoshikawa, G. Ono, Y. Takei, T. Saiki, Y. Tsuda (2022), Sensitivity degradation of optical navigation camera and attempts
           for dust removal, in Hayabusa2 Asteroid Sample Return Mission, M. Hirabayashi and Tsuda Y. edds.

           pp. 415-431. https://doi.org/10.1016/C2020-0-01651-8

[158]  Hirata, K. T. Morota, S. Sugita, C. M Ernst, T. Usui (2022), Magma eruption ages and fluxes in the Rembrandt and Caloris interior plains on
           Mercury: Implications for the north-south smooth plains asymmetry, Icaus, 115034, https://doi.org/10.1016/j.icarus.2022.115034

[157]  Michikami, T., A. Hagermann, T. Morota, Y. Yokota, S. Urakawa, H. Okamura, N. Tanabe, K. Yumoto, T. Ebihara, Y. Cho, C. M Ernst,
           M. Hayakawa, M. Hirabayashi, N. Hirata, C. Honda, R. Honda, S. Kameda, M. Kanamaru, H. Kikuchi, S. Kikuchi, T. Kouyama, M. Matsuoka,
           H. Miyamoto, T. Noguchi, R. Noguchi, K. Ogawat. T. Okada, N. Sakatani, S. Sasaki, H. Sawada, C. Sugimoto, H. Suzuki, S. Tanaka, E. Tatsumi,
           A. Tsuchiyama, Y. Tsuda, S. Watanabe, M. Yamada, M. Yoshikawa, K. Yoshioka, S. Sugita (2022), Three-axial shape distributions of pebbles,
           cobbles and boulders smaller than a few meters on asteroid Ryugu, Icarus, 381, 115007, https://doi.org/10.1016/j.icarus.2022.115007

[156]  Tachibana S., H. Sawada, R. Okazaki, Y. Takano, K. Sakamoto, Y. N. Miura, C. Okamoto, H. Yano, S. Yamanouchi, P. Michel, Y. Zhang,
           S. Schwartz, F. Thuillet, H. Yurimoto, T. Nakamura, T. Noguchi, H. Yabuta, H. Naraoka A. Tsuchiyama, N. Imae, K. Kurosawa, A. M. Nakamura,
           K. Ogawa, S. Sugita, T. Morota, R. Honda, S. Kameda, E. Tatsumi, Y. Cho, K. Yoshioka, Y. Yokota, M. Hayakawa, M. Matsuoka, N. Sakatani,
           M. Yamada, T. Kouyama, H. Suzuki, C. Honda, T. Yoshimitsu, T. Kubota, H. Demura, T. Yada, M. Nishimura, K. Yogata, A. Nakato,
           M. Yoshitake, A. I. Suzuki, S. Furuya, K. Hatakeda, A. Miyazaki, K. Kumagai, T. Okada, M. Abe, T. Usui, T. R. Ireland, M. Fujimoto, T. Yamada,
           M. Arakawa, H. C. Connolly Jr., A. Fujii, S. Hasegawa, N. Hirata, N. Hirata, C. Hirose, S. Hosoda, Y. Iijima, H. Ikeda, M. Ishiguro, Y. Ishihara,
           T. Iwata, S. Kikuchi, K. Kitazato, D. S. Lauretta, G. Libourel, B. Marty, K. Matsumoto, T. Michikami, Y. Mimasu, A. Miura, O. Mori,
           K. Nakamura-Messenger, N. Namiki, A. N. Nguyen, L. R. Nittler, H. Noda, R. Noguchi, N. Ogawa, G. Ono, M. Ozaki, H. Senshu, T. Shimada,
           Y. Shimaki, K. Shirai, S. Soldini, T. Takahashi, Y. Takei, H. Takeuchi, R. Tsukizaki, K. Wada, Y. Yamamoto, K. Yoshikawa, K. Yumoto,
           M. E. Zolensky, S. Nakazawa, F. Terui, S. Tanaka, T. Saiki, M. Yoshikawa, S. Watanabe, Y. Tsuda (2022),
           Pebbles and sand on asteroid (162173) Ryugu: In situ observation and particles returned to Earth, Science,

           abj8624 https://doi.org/10.1126/science.abj8624

[155]  Takaki, N., Y. Cho, T. Morota, E. Tatsumi, R. Honda, S. Kamdea, Y. Yokota, N. Sakatani, T. Kouyama, M. Hayakawa, M. Matsuoka, M. Yamada,
           C. Honda, H. Suzuki, K. Yoshioka, K. Ogawa, H. Sawada, P. Michel, S. Sugita (2022), Resurfacing processes constrained by crater distribution

           on Ryugu, Icarus, 114911. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2022.114911

[154]  Hamm, M., M. Grott, H. Senshu, J. Knollenberg, J. de Wiljes, V. E. Hamilton, F. Scholten, K. D. Matz, H. Bates, A. Maturilli, Y. Shimaki,
           N. Sakatani, W. Neumann, T. Okada, F. Preusker, S. Elgner, J. Helbert, E. Kührt, T.-M. Ho, S. Tanaka, R. Jaumann, S. Sugita (2022),
           Mid-Infrared Emissivity of Partially Dehydrated Asteroid (162173) Ryugu Shows Strong Signs of Aqueous Alteration,

           Nat. Commun. 12, 364. https://doi.org/10.1038/s41467-022-28051-y

・2021

 

[153]  Kanamaru, M., S. Sasaki, T. Morota, Y. Cho, E. Tatsumi, M. Hirabayashi, N. Hirata, H. Senshu, Y. Shimaki, N. Sakatani, S. Tanaka, T. Okada,
           T. Usui, S. Sugita, S. Watanabe (2021) YORP Effect on Asteroid 162173 Ryugu: Implications for the Dynamical History, J. Geophys.

           Res. Planet,126, e2021JE006863. https://doi.org/10.1029/2021JE006863

[152]  Pilorget, C., T. Okada, V. Hamm, R. Brunetto, T. Yada, D. Loizeau, L. Riu, T. Usui, A. Moussi-Soffys, K. Hatakeda, A. Nakato, K. Yogata,
           M. Abe, A. Aléon-Toppani, J. Carter, M. Chaigneau, B. Crane, B. Gondet, K. Kumagai, Y. Langevin, C. Lantz, T. Le Pivert-Jolivet, G. Lequertier,
           L. Lourit, A. Miyazaki, M. Nishimura, F. Poulet, M. Arakawa, N. Hirata, K. Kitazato, S. Nakazawa, N. Namiki, T. Saiki, S. Sugita, S. Tachibana,
           S. Tanaka, M. Yoshikawa, Y. Tsuda, S. Watanabe & J.-P. Bibring, (2021) First compositional analysis of Ryugu samples by the MicrOmega
           hyperspectral microscope, Nat. Astr. https://doi.org/10.1038/s41550-021-01549-z

[151]  Yada, T., Masanao Abe, Tatsuaki Okada, Aiko Nakato, Kasumi Yogata, Akiko Miyazaki, Kentaro Hatakeda, Kazuya Kumagai,
           Masahiro Nishimura, Yuya Hitomi, Hiromichi Soejima, Miwa Yoshitake, Ayako Iwamae, Shizuho Furuya, Masayuki Uesugi, Yuzuru Karouji,
           Tomohiro Usui, Tasuku Hayashi, Daiki Yamamoto, Ryota Fukai, Seiji Sugita, Yuichiro Cho, Koki Yumoto, Yuna Yabe, Jean-Pierre Bibring,
           Cedric Pilorget, Vincent Hamm, Rosario Brunetto, Lucie Riu, Lionel Lourit, Damien Loizeau, Guillaume Lequertier, Aurelie Moussi-Soffys,
           Shogo Tachibana, Hirotaka Sawada, Ryuji Okazaki, Yoshinori Takano, Kanako Sakamoto, Yayoi N. Miura, Hajime Yano, Trevor R. Ireland,
           Tetsuya Yamada, Masaki Fujimoto, Kohei Kitazato, Noriyuki Namiki, Masahiko Arakawa, Naru Hirata, Hisayoshi Yurimoto, Tomoki Nakamura,
           Takaaki Noguchi, Hikaru Yabuta, Hiroshi Naraoka, Motoo Ito, Eizo Nakamura, Kentaro Uesugi, Katsura Kobayashi, Tatsuhiro Michikami,
           Hiroshi Kikuchi, Naoyuki Hirata, Yoshiaki Ishihara, Koji Matsumoto, Hirotomo Noda, Rina Noguchi, Yuri Shimaki, Kei Shirai, Kazunori Ogawa,
           Koji Wada, Hiroki Senshu, Yukio Yamamoto, Tomokatsu Morota, Rie Honda, Chikatoshi Honda, Yasuhiro Yokota, Moe Matsuoka,
           Naoya Sakatani, Eri Tatsumi, Akira Miura, Manabu Yamada, Atsushi Fujii, Chikako Hirose, Satoshi Hosoda, Hitoshi Ikeda, Takahiro Iwata,
           Shota Kikuchi, Yuya Mimasu, Osamu Mori, Naoko Ogawa, Go Ono, Takanobu Shimada, Stefania Soldini, Tadateru Takahashi, Yuto Takei,
           Hiroshi Takeuchi, Ryudo Tsukizaki, Kent Yoshikawa, Fuyuto Terui, Satoru Nakazawa, Satoshi Tanaka, Takanao Saiki, Makoto Yoshikawa,
           Sei-ichiro Watanabe & Yuichi Tsuda, (2021) Preliminary analysis of the Hayabusa2 samples returned from C-type asteroid Ryugu,

           Nat. Astr. https://doi.org/10.1038/s41550-021-01550-6

[150]  Tatsumi E., N. Sakatani, L. Riu, M. Matsuoka, R. Honda, T. Morota, S. Kameda, T. Nakamura, M. Zolensky, R. Brunetto, T. Hiroi, S. Sasaki,
           S. Watanabe, S. Tanaka, J. Takita, C. Pilorget, J. de León, M. Popescu, J. L. Rizos, J. Licandro, E. Palomba, D. Domingue, F. Vilas, H. Campins,
           Y. Cho, Kazuo Y., H. Sawada, Y. Yokota, M. Hayakawa, M. Yamada, T. Kouyama, H. Suzuki, C. Honda, K. Ogawa, K. Kitazato, N. Hirata,
           N. Hirata, Y. Tsuda, M. Yoshikawa, T. Saiki, F. Terui, S. Nakazawa, Y. Takei, H. Takeuchi, Y. Yamamoto, T. Okada, Y. Shimaki, K. Shirai,
           Seiji Sugita (2021) Spectrally blue hydrated parent body of asteroid (162173) Ryugu,

           Nat. Commun. 12, 5837 pp. 13. https://doi.org/10.1038/s41467-021-26071-8

 

[149]  Kurokawa, H., Y. N. Miura, S. Sugita, Y. Cho, F. Leblanc, N. Terada, H. Nakagawa (2021),
           Mars’ atmospheric neon suggests volatile-rich primitive mantle, Icarus, 370,114685, https://doi.org/10.1016/j.icarus.2021.114685

[148]  Noda, H., H. Senshu, K. Matsumoto, N. Namiki, T. Mizuno, S. Seiji, S. Abe, Hiroshi Araki, K. Asari, Y. Cho, A. Fujii, M. Hayakawa,
           A. Higuchi, N. Hirata, N. Hirata, C. Honda, R. Honda, Y. Ishihara, S. Kameda, S. Kikuchi, T. Kouyama, M. Matsuoka, Y. Mimasu, T. Morota,

           S. Nakazawa, K. Ogawa, N. Ogawa, G. Ono, S. Oshigami, T. Saiki, N. Sakatani, S. Sasaki, H. Sawada, Makoto Shizugami, Hidehiko Suzuki,
           Tadateru Takahashi, Yuto Takei, Satoshi Tanaka, Eri Tatsumi, Fuyuto Terui, M. Tsuda, S. T., S. Watanabe, M. Yamada, R. Yamada, T. Yamaguchi,
           K. Yamamoto, Y. Yokota, F. Yoshida, K. Yoshikawa, M. Yoshikawa, K. Yoshioka (2020),
           Alignment determination of the Hayabusa2 laser altimeter (LIDAR), Earth Planet Sci., 73, 21 (pp.15). 10.1186/s40623-020-01342-8

[147]  Sugimoto, C., E. Tatsumi, Y. Cho, T. Morota, R. Honda, S. Kameda, Y. Yokota, K. Yumoto, M. Aoki, D. N. DellaGiustina, T. Michikami, T. Hiroi,
           D. L. Domingue, P. Michel, S. E. Schröder, T. Nakamura, M. Yamada, N. Sakatani, T. Kouyama, C. Honda, M. Hayakawa, M. Matsuoka,
           H. Suzuki, K. Yoshioka, K. Ogawa, H. Sawada, M. Arakawa, T. Saiki, H. Imamura, Y. Takagi, H. Yano, K. Shirai, C. Okamoto, Y. Tsuda,
           S. Nakazawa, Y. Iijima, and S. Sugita (2021), High-Resolution Observations of Bright Boulders on Asteroid Ryugu:2. Spectral Properties,
           Icarus, 369, 114591. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2021.114591

[146]  Sugimoto, C., E. Tatsumi, Y. Cho, T. Morota, R. Honda, S. Kameda, Y. Yokota, K. Yumoto, M. Aoki, D. N. DellaGiustina, T. Michikami, T. Hiroi,
           D. L. Domingue, P. Michel, S. E. Schröder, T. Nakamura, M. Yamada, N. Sakatani, T. Kouyama, C. Honda, M. Hayakawa, M. Matsuoka,
           H. Suzuki, K. Yoshioka, K. Ogawa, H. Sawada, M. Arakawa, T. Saiki, H. Imamura, Y. Takagi, H. Yano, K. Shirai, C. Okamoto, Y. Tsuda,
           S. Nakazawa, Y. Iijima, and S. Sugita (2021), High-Resolution Observations of Bright Boulders on Asteroid Ryugu: 1.
           Size Distribution and Morphology, Icarus, 369, 114529. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2021.114529

 

[145]  Kikuchi, S., Sei-ichiro Watanabe, Takanao Saiki, Hikaru Yabuta, Seiji Sugita, Tomokatsu Morota, Naru Hirata, Naoyuki Hirata, Tatsuhiro                          Michikami, Chikatoshi Honda, Yashuhiro Yokota, Rie Honda, Naoya Sakatan, Tatsuaki Okada, Yuri Shimaki, Koji Matsumoto, Rina Noguchi,                 Yuto Takei, Fuyuto Terui, Naoko Ogawa, Kent Yoshikawa, Go Ono, Yuya Mimasu, Hirotaka Sawada, Hitoshi Ikeda, Chikako Hirose, Tadateru                 Takahashi, Atsushi Fujii, Tomohiro Yamaguchi, Yoshiaki Ishihara, Tomoki Nakamura, Kohei Kitazato, Koji Wada, Shogo Tachibana, Eri                           Tatsumi,Moe Matsuoka, Hiroki Senshu, Shingo Kameda, Toru Kouyama, Manabu Yamada, Kei Shirai, Yuichiro Cho, Kazunori Ogawa, Yukio                 Yamamoto, Akira Miura, Takahiro Iwata, Noriyuki Namiki, Masahiko Hayakaw, Masanao Abe, Satoshi Tanaka, Makoto Yoshikawa, Satoru                       Nakazawa, Yuichi Tsuda, (2021) Hayabusa2 Pinpoint Touchdown near the Artificial Crater on Ryugu: Trajectory Design and Guidance                             Performance, Adv. Sp. Sci., 68, 3093-3140, https://doi.org/10.1016/j.asr.2021.07.031

 

[144]  Naofumi Takaki, Yuichiro Cho, Tomokatsu Morota, Eri Tatsumi, Rie Honda, Shingo Kameda, Yasuhiro Yokota, Naoya Sakatani, Toru Kouyama,             Masahiko Hayakawa, Moe Matsuoka, Manabu Yamada, Chikatoshi Honda, Hidehiko Suzuki, Kazuo Yoshioka, Kazunori Ogawa, Hirotaka
           Sawada, Patrick Michel, Seiji Sugita (2022), Resurfacing processes constrained by crater distribution on Ryugu, Icarus, Vol. 377, 114911, 
           https://doi.org/10.1016/j.icarus.2022.114911

 

 [143] Cho, Y., T. Morota, M. Kanamaru, N. Takaki, K. Yumoto, C. M. Ernst, M. Hirabayashi, O. S. Barnouin, E. Tatsumi, K. A. Otto, N. Schmitz,

           R. J. Wagner, R. Jaumann, H. Miyamoto, H. Kikuchi, R. Hemmi, R. Honda, S. Kameda, Y. Yokota, T. Kouyama, H. Suzuki, M. Yamada,

           N. Sakatani, C. Honda, M. Hayakawa, K. Yoshioka, M. Matsuoka, T. Michikami, N. Hirata, H. Sawada and S. Sugita, Geologic History and

           Crater Morphology of Asteroid (162173) Ryugu, J. Geophs. Res., 126, e2020JE006572, 

           https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2020JE006572

[142]  Robers, J.H., O.S. Barnouin, M. G. Daly, K.J. Walsh, M.C. Nolan, R.T. Daly, P. Michel, Y. Zhang, M.E. Perry, G.A. Neumann, J.A. Seabrook,

           R.W. Gaskell, E.E. Palmer, J.R. Weirich, S. Watanabe, N. Hirata, Na Hirata, S. Sugita, D.J. Scheeres, J.W. McMahon, D.S. Lauretta (2021),

           Rotational states and shapes of Ryugu and Bennu: Implications for interiorstructure and strength, Planet. Sp. Sci., 204, 105268,

           https://doi.org/10.1016/j.pss.2021.105268

 

[141]  Honda, R., M. Arakawa, Y. Shimaki, K. Shirai, Y. Yokota, T. Kadono, K. Wada, K. Ogawa, K. Ishibashi, N. Sakatani, S. Nakazawa, M. Yasui,

           T. Morota, S. Kameda, E. Tatsumi, M. Yamada, T. Kouyama, Y. Cho, M. Matsuoka, H. Suzuki, C. Honda, M. Hayakawa, K. Yoshioka, N. Hirata,

           N. Hirata, H. Sawada, S. Sugita, T. Saiki, H. Imamura, Y. Takagi, H. Yano, C. Okamoto, Y. Tsuda, Y. Iijima (2021), Resurfacing processes on

           asteroid (162173) Ryugu caused by an artificial impact of Hayabusa2's Small Carry-on Impactor, Icarus, 366, 114530,

           https://doi.org/10.1016/j.icarus.2021.114530

 

[140]  Sugimoto, C., E. TatsumI, Y. Cho, T. Morota, R. Honda, S. Kameda, Y. Yokota, K. Yumoto, M. Aoki, D. N. DellaGiustina, T. Michikami,

           T. Hiroi, D. L. Domingue, P. Michel, S. E. Schröder, T. Nakamura, M. Yamada, N. Sakatani, T. Kouyama, C. Honda, M. Hayakawa,

           M. Matsuoka, H. Suzuki, K. Yoshioka, K. Ogawa, H. Sawada, M. Arakawa, T. Saiki, H. Imamura, Y. Takagi, H. Yano, K. Shirai, C. Okamoto,

           Y. Tsuda, S. Nakazawa, Y. Iijima, and S. Sugita (2021), High-Resolution Observations of Bright Boulders on Asteroid Ryugu: 2. Spectral

           Properties, Icarus, https://authors.elsevier.com/c/1dLLY4L-YbLHI

[139]  Sugimoto, C., E. TatsumI, Y. Cho, T. Morota, R. Honda, S. Kameda, Y. Yokota, K. Yumoto, M. Aoki, D. N. DellaGiustina, T. Michikami,

           T. Hiroi, D. L. Domingue, P. Michel, S. E. Schröder, T. Nakamura, M. Yamada, N. Sakatani, T. Kouyama, C. Honda, M. Hayakawa,

           M. Matsuoka, H. Suzuki, K. Yoshioka, K. Ogawa, H. Sawada, M. Arakawa, T. Saiki, H. Imamura, Y. Takagi, H. Yano, K. Shirai, C. Okamoto,

           Y. Tsuda, S. Nakazawa, Y. Iijima, and S. Sugita (2021), High-Resolution Observations of Bright Boulders on Asteroid Ryugu: 1. Size Distribution

           and Morphology, Icarus, https://doi.org/10.1016/j.icarus.2021.114529

 

[138]  Tanabe, N., Y. Cho, E. Tatsumi, T. Ebihara, K. Yumoto, T. Michikami, H. Miyamoto, T. Morota, C. Honda, P. Michel, K. A. Otto, O. S. Barnouin,

           K. Yoshioka, H. Sawada, Y. Yokota, N. Sakatani, M. Hayakawa, R. Honda S. Kameda, M. Matsuoka, M. Yamada, T. Kouyama, H. Suzuki,

           K. Ogawa, S. Sugita (2021), Development of image texture analysis technique for boulder distribution measurements: applications to asteroids

           Ryugu and Itokawa, Planet. Sp. Sci., 105249. https://doi.org/10.1016/j.pss.2021.105249

 

[137]  Otto, K. A., K.-D. Matz, S. E. Schröder, R. Parekh, K. Krohn, R. Honda, S. Kameda, R. Jaumann, N. Schmitz, K. Stephan, S. Sugita, E. Tatsumi,

           T.-M. Ho, A. Koncz, F. Trauthan, Y. Cho, M. Hayakawa, C. Honda, T. Kouyama, M. Matsuoka, T. Morota, S. Mottola, K. Ogawa, F. Preusker,

           N. Sakatani, H. Sawada, F. Scholten, H. Suzuki, M. Yamada, Y. Yokota, K. Yoshioka (2021), Surface roughness of asteroid (162173) Ryugu and

           comet 67P/Churyumov–Gerasimenko inferred from in situ observations, Month. Notices Roy. Astron. Soc., 500, 3178–3193,

           https://doi.org/10.1093/mnras/staa3314 

[136]  Sakatani, N., S. Tanaka, T. Okada, T. Fukuhara, L. Riu, S. Sugita, R. Honda, T. Morota, S. Kameda, Y. Yokota, E. Tatsumi, K. Yumoto, N. Hirata,

           A. Miura, T. Kouyama, H. Senshu, Y. Shimaki, T. Arai, J. Takita, H. Demura, T. Sekiguchi, T. G. Müller, A. Hagermann, J. Biele, M. Grott,

           M. Hamm, M. Delbo, W. Neumann, M. Taguchi, Y. Ogawa, T. Matsunaga, T. Wada, S. Hasegawa, J. Helbert, N. Hirata, R. Noguchi, M. Yamada,

           H. Suzuki, C. Honda, K. Ogawa, M. Hayakawa, K. Yoshioka, M. Matsuoka, Y. Cho, H. Sawada, K. Kitazato, T. Iwata, M. Abe, M. Ohtake,

           S. Matsuura, K. Matsumoto, H. Noda, Y. Ishihara, K. Yamamoto, A. Higuchi, N. Namiki, G. Ono, T. Saiki, H. Imamura, Y. Takagi, H. Yano,

           K. Shirai, C. Okamoto, S. Nakazawa, Y. Iijima, M. Arakawa, K. Wada, T. Kadono, K. Ishibashi, F. Terui, S. Kikuchi, T. Yamaguchi, N. Ogawa,

           Y. Mimasu, K. Yoshikawa, T. Takahashi, Y. Takei, A. Fujii, H. Takeuchi, Y. Yamamoto, C. Hirose, S. Hosoda, O. Mori, T. Shimada, S. Soldini,

           R. Tsukizaki, M. Ozaki, S. Tachibana, H. Ikeda, M. Ishiguro, H. Yabuta, M. Yoshikawa, S. Watanabe, and Y. Tsuda (2021) Anomalously porous

           boulders on (162173) Ryugu as primordial materials from its parent body, Nature Astron.,

 

[135]  Thuillet, F., Y. Zhang , P. Michel , J. Biele , S. Kameda , S. Sugita , E. Tatsumi, S. R. Schwartz , and R.-L. Ballouz (2021), Numerical modeling of

           lander interaction with a low-gravity asteroid regolith surface: II. Interpreting the successful landing of Hayabusa2 MASCOT, Astron. Astrophys.,

           648, A56, (11 pp), https://doi.org/10.1051/0004-6361/201936128  

 

[134]  Schröder, S. E., K. Otto, H. Scharf, K.-D. Matz, N. Schmitz, F. Scholten, S. Mottola, F. Trauthan, A. Koncz , H. Michaelis, R. Jaumann , T.-M.

           Ho, H. Yabuta, and S. Sugita (2021), Spectrophotometric Analysis of the Ryugu Rock Seen by MASCOT: Searching for a Carbonaceous

           Chondrite Analog, Planet. Sci. J., 2:58 (13pp), https://doi.org/10.3847/PSJ/abbb97  

 

[133]  Tabata, H., Sekine, Y., Kanzaki, Y., Sugita, S., 2021, An experimental study of photo-oxidation of Fe(II): Implications for the formation of Fe(III)

            (hydro)oxides on early Mars and Earth, Geochim. Cosmochim. Acta, 299, 35–51. doi: https://doi.org/10.1016/j.gca.2021.02.006

 

[132]  Kameda, S., Y. Yokota, T. Kouyama, E. Tatsumi, M. Ishida, T. Morota, R. Honda, N. Sakatani, M. Yamda, M. Matsuoka, H. Suzuki, Y. Cho,

           M. Hayakawa, C. Honda, H. Sawada, K. Yoshioka, K. Ogawa, S.Sugita, S. (2021). Improved method of hydrous mineral detection by latitudinal

           distribution of 0.7-μm surface reflectance absorption on the asteroid Ryugu,Icarus, 114348. 10.1016/j.icarus.2021.114348

 

[131]  Kouyama, T., E. Tatsumi, Y. Yokota, K. Yumoto, M. Yamada, R. Honda, S. Kameda, H. Suzuki, N. Sakatani, M. Hayakawa, T. Morota,

           M. Matsuoka, Y. Cho, C. Honda, H. Sawada, K. Yoshioka, S. Sugita (2021). Post-arrival calibration of Hayabusa2's optical navigation cameras

           (ONCs): Severe effects from touchdown events. Icarus, 114353. 10.1016/j.icarus.2021.114353

 

[130]  Riu, L., C. Pilorget, R. Milliken, K. Kitazato, T. Nakamura, Y. Cho, M. Matsuoka, S. Sugita, M. Abe, S. Matsuura, M. Ohtake, T. Iwata,

           E. Tatsumi, S. Kameda, and N. Sakatani (2021), Spectral characterization of the craters of Ryugu as observed by the NIRS3 instrument on-board

           Hayabusa2, Icarus, 360, 114353. 10.1016/j.icarus.2020.114253

 

[129]  Nishiyama, G.,  T. Kawamura, N. Namiki, B. Fernando, K. Leng, K. Onodera, S. Sugita, T. Saiki, H. Imamura, Y. Takagi, H. Yano, M. Hayakawa,

           C. Okamoto, H. Sawada, Y. Tsuda, K. Ogawa, S. Nakazawa, Y. Iijima (2021), Simulation of Seismic Wave Propagation on Asteroid Ryugu

           Induced by The Impact Experiment of The Hayabusa2 Mission: Limited Mass Transport by Low Yield Strength of Porous Regolith, J. Geophys.

           Res., DOI: 10.1029/2020JE006594

 

・2020

 

[128]  Kikuchi, S., N. Ogawa, O.Moria, T. Saikia, Y. Takei, F. Teruia, G. Ono, Y. Mimasu, K. Yoshikaw, S. Van Wal,  H. Takeuchia, H. Ikeda, A. Fujiia,

           Y. Takao, T. Kusumoto, N. Hirata, N. Hirata, K. Shirai, T. Kouyama, S. Kameda, M. Yamada, S. Nakazawa, M. Yoshikawa, S. Tanaka, S. Sugita,

           S. Watanabe, Y. Tsuda (2020), Ballistic deployment of the Hayabusa2 artificial landmarks in the microgravity environment of Ryugu, Icarus,

           https://doi.org/10.1016/j.icarus.2020.114220

 

[127]  Grott, M. J. Biele, P. Michel, S. Sugita, S. Schröder, N. Sakatani, W. Neumann, S. Kameda, T. Michikami, and C. Honda (2020) Macroporosity

           and Grain Density of Rubble Pile Asteroid (162173) Ryugu, J. Geophys. Res. Journal of Geophysical Research: Planets, 125, e2020JE006519.

           http://dx.doi.org/10.1029/2020JE006519  

[126]  Suzuki, A. et al. (2021), Experimental study concerning the oblique impact of lowand high-density projectiles on sedimentary rocks, Plant.

           Sp. Sci., 195, 105141. https://doi.org/10.1016/j.pss.2020.105141 

 

[125]  K. Kitazato, R. E. Milliken, T. Iwata, M. Abe, M. Ohtake, S. Matsuura, Y. Takagi, T. Nakamura, T. Hiroi, M. Matsuoka, L. Riu, Y. Nakauchi,

           K. Tsumura, T. Arai, H. Senshu, N. Hirata, M. A. Barucci, R. Brunetto, C. Pilorget, F. Poulet, J.-P. Bibring, D. L. Domingue, F. Vilas, D. Takir,

           E. Palomba, A. Galiano, D. Perna, T. Osawa, M. Komatsu, A. Nakato, T. Arai, N. Takato, T. Matsunaga, M. Arakawa, T. Saiki, K. Wada,

           T. Kadono, H. Imamura, H. Yano, K. Shirai, M. Hayakawa, C. Okamoto, H. Sawada, K. Ogawa, Y. Iijima, S. Sugita, R. Honda, T. Morota,

           S. Kameda, E. Tatsumi, Y. Cho, K. Yoshioka, Y. Yokota, N. Sakatani, M. Yamada, T. Kouyama, H. Suzuki, C. Honda, N. Namiki, T. Mizuno,

           K. Matsumoto, H. Noda, Y. Ishihara,R. Yamada, K. Yamamoto, F. Yoshida, S. Abe, A. Higuchi, Y. Yamamoto, T. Okada, Y. Shimaki, R. Noguchi,

           A. Miura, N. Hirata, S. Tachibana, H. Yabuta, M. Ishiguro, H. Ikeda, H. Takeuchi, T. Shimada, O. Mori, S. Hosoda, R. Tsukizaki, S. Soldini,

           M. Ozaki, F. Terui, N. Ogawa, Y. Mimasu, G. Ono, K. Yoshikawa, C. Hirose, A. Fujii, T. Takahashi, S. Kikuchi, Y. Takei, T. Yamaguchi,

           S. Nakazawa, S. Tanaka, M. Yoshikawa, S. Watanabe, and Y. Tsuda, (2020) Thermally altered subsurface material of asteroid (162173) Ryugu,

           Nature Astron., 5, 246-250. 10.1038/s41550-020-01271-2

 

[124]  DellaGiustina, D. N., K. N. Burke, K. J. Walsh, P. H. Smith, D. R. Golish, E. B. Bierhaus, R.-L. Ballouz, T. L. Becker, H. Campins, E. Tatsumi,

​           K. Yumoto, S. Sugita, J. D. Prasanna Deshapriya, E. A. Cloutis, B. E. Clark, A. R. Hendrix, A. Sen, M. M. Al Asad, M. G. Daly, D. M. Applin,

           C. Avdellidou, M. A. Barucci, K. J. Becker, C. A. Bennett, W. F. Bottke, J. I. Brodbeck, H. C. Connolly, M. Delbo, J. de Leon,

           C. Y. Drouet d’Aubigny, K. L. Edmundson, S. Fornasier, V. E. Hamilton, P. H. Hasselmann, C. W. Hergenrother, E. S. Howell, E. R. Jawin,

           H. H. Kaplan, L. Le Corre, L. F. Lim, J. Y. Li, P. Michel, J. L. Molaro, M. C. Nolan, J. Nolau, M. Pajola, A. Parkinson, M. Popescu, N. A. Porter,

           B. Rizk, J. L. Rizos, A. J. Ryan, B. Rozitis, N. K. Shultz, A. A. Simon, D. Trang, R. B. Van Auken, C. W. V. Wolner, and D. S. Lauretta (2020)

           Variations in color and reflectance on the surface of asteroid (101955) Bennu, Science, 370, eabc3660, doi.org/10.1126/science.abc3660  

[123]  Noda, H., H. Senshu, K. Matsumoto, N. Namiki, T. Mizuno, S. Seiji, S. Abe, Hiroshi Araki, K. Asari, Y. Cho, A. Fujii, M. Hayakawa,A. Higuchi,

           N. Hirata, N. Hirata, C. Honda, R. Honda, Y. Ishihara, S. Kameda, S. Kikuchi, T. Kouyama, M. Matsuoka, Y. Mimasu, T. Morota, S. Nakazawa,

           K. Ogawa, N. Ogawa, G. Ono, S. Oshigami, T. Saiki, N. Sakatani, S. Sasaki, H. Sawada, Makoto Shizugami, Hidehiko Suzuki,

           Tadateru Takahashi, Yuto Takei, Satoshi Tanaka, Eri Tatsumi, Fuyuto Terui, M. Tsuda, S. T., S. Watanabe, M. Yamada, R. Yamada, T. Yamaguchi,

           K. Yamamoto, Y. Yokota, F. Yoshida, K. Yoshikawa, M. Yoshikawa, K. Yoshioka (2020), Alignment determination of the Hayabusa2 laser

           altimeter (LIDAR), Earth Planet Sci., 73, 21 (pp.15). 10.1186/s40623-020-01342-8 

[122]  Kikuchi, S., S. Watanabe, T.  Saiki, H. Yabuta, S. Sugita, T. Morota, N. Hirata, N. Hirata, T. Michikami, C. Honda, Y. Yokota, R. Honda,

           T. Okada, N. Sakatani, Y. Shimaki, K. Matsumoto, R. Noguchi, Y. Takei, F. Terui, N. Ogawa, K. Yoshikawa, G. Ono, Y. Mimasu, H. Sawada,

           H. Ikeda, C. Hirose, T. Takahashi, A. Fujii, T. Yamaguchi, Y. Ishihara, T. Nakamura, K. Kitazato, K. Wada, S. Tachibana, E. Tatsumi,

           M. Matsuoka, H. Senshu, S. Kameda, T. Kouyama, M. Yamada, K. Shirai, Y. Cho, K. Ogawa, Y. Yamamoto, A. Miura, T. Iwata, N. Namiki,

           M. Hayakawa, M. Abe, S. Tanaka, M. Yoshikawa, S. Nakazawa, and Y. Tsuda (2020), Hayabusa2 Landing Site Selection: Surface Topography of

           Ryugu and Touchdown Safety, Space Sci. Rev., 216, 116, 10.1007/s11214-020-00737-z

[121]  E. Tatsumi, C. Sugimoto, L. Riu, S. Sugita, T. Nakamura, T. Hiroi, T. Morota, M. Popescu, T. Michikami, K. Kitazato, M. Matsuoka, S. Kameda,

           R. Honda, M. Yamada, N. Sakatani, T. Kouyama, Y. Yokota, C. Honda, H. Suzuki, Y. Cho, K. Ogawa, M. Hayakawa, H. Sawada, K. Yoshioka,

           C. Pilorget, M. Ishida, D. Domingue, N. Hirata, S. Sasaki, J. de León, M. A. Barucci, P. Michel, M. Suemitsu, T. Saiki, S. Tanaka, F. Terui,

           S. Nakazawa, S. Kikuchi, T. Yamaguchi, N. Ogawa, G. Ono, Y. Mimasu, K. Yoshikawa, T. Takahashi, Y. Takei, A. Fujii, Y. Yamamoto, T. Okada,

           C. Hirose, S. Hosoda, O. Mori, T. Shimada, S. Soldini, R. Tsukizaki, T. Mizuno, T. Iwata, H. Yano, M. Ozaki, M. Abe, M. Ohtake, N. Namiki,

           S. Tachibana, M. Arakawa, H. Ikeda, M. Ishiguro, K. Wada, H. Yabuta, H. Takeuchi, Y. Shimaki, K. Shirai, N. Hirata, Y. Iijima, Y. Tsuda,

           S. Watanabe, M. Yoshikawa (2020), Collisional history of Ryugu’s parent body from bright surface boulders, Nature Astronomy

​[120]  G. Nishiyama, T. Kawamura, N. Namiki, B. Fernando, K. Leng, K. Onodera, S. Sugita, T. Saiki, H. Imamura, Y. Takagi, K. Shirai,M. Hayakawa,

           C. Okamoto, H. Sawada, Y. Tsuda, K. Ogawa, S. Nakazawa, Y. Iijima (2020), Simulation of seismic wave propagation on asteroid Ryugu induced

           by the impact experiment of the Hayabusa2 mission: limited mass transport by low yield strength of porous regolith, Journal of Geophysical

           Research: Planets, 121, e2020JE006594. https://doi.org/10.1029/2020JE006594 

[119]  Kikuchi, S., F. Terui, N. Ogawa, T. Saiki, G. Ono, K. Yoshikawa, Y. Takei, Y.Mimasu, H.Ikeda, H. Sawada, S. Van Wal, S. Sugita, S. Watanabe,

           Y. Tsuda (2020), Design and reconstruction of the Hayabusa2 precision landing on Ryugu, J. Spacecraft and Rockets, 1-28,

           doi:org/10.2514/1.A34683.

​[118]  Noguchi, R., N. Hirata, N. Hirata, Y. Shimaki, N. Nishikawa, S. Tanaka, T. Sugiyama, T. Morota, M. Kanamaru e, S. Sugita, Y. Cho, R. Honda,

           S. Kameda, E. Tatsumi, K. Yoshioka, H. Sawada, Y. Yokota, N. Sakatani, M. Hayakawa, M. Matsuoka, M. Yamada, T. Kouyama, H. Suzuki,

           C. Honda, K. Ogawa, M. Kanamaru, S. Watanabe (2020), Crater depth-to-diameter ratios on asteroid 162173 Ryugu, Icarus

[117]  Yayoi N. Miura, Mamoru Okuno, Yuichiro Cho, Kazuo Yoshioka, Seiji Sugita, Ne-Ar separation using a permeable membrane to measure Ne

           isotopes for future planetary explorations, In Press, Journal Pre-proof, Available online 26 July 2020, Planetary and Space Science

[116]  Kadono, T., M. Arakawa, R. Honda, K. Ishibashi, K. Ogawa, N. Sakatani, H. Sawada, Y. Shimaki, K. Shirai, S. Sugita, and K. Wada (2020),

          Impact Experiment on Asteroid (162173) Ryugu: Structure beneath the Impact Point Revealed by In Situ Observations of the Ejecta Curtain, 

          Astrophys. J. Lett.

[115]  Hirabayashi, M., Nakano, R., Tatsumi, E., Walsh, K. J., Barnouin, O. S., Michel, P., Christine M. Hartzell, D. T. Britt,  S. Sugita, S. Watanabe,

          W. F. Bottke, D. J. Scheeres,  R. Ballouz, Y. Cho, T. Morota c, E. S. Howell, D. S. Lauretta, (2020). Spin-driven evolution of asteroids' top-shapes

          at fast and slow spins seen from (101955) Bennu and (162173) Ryugu. Icarus, 113946. doi.org/10.1016/j.icarus.2020.113946 

[114]  Tatsumi, E., D. Domingue, Y. Yokota, S. Schröder, S. Hasegawa, D. Kuroda, M. Ishiguro, T. Hiroi, R. Honda, R. Hemmi, L. Le Corre, N.

           Sakatani, T. Morota, M. Yamada, S. Kameda, T. Koyama, H. Suzuki, Y. Cho, K. Yoshioka, M. Matsuoka, C. Honda, M. Hayakawa, N. Hirata, N.            Hirata, Y. Yamamoto, F. Vilas, N. Takato, M. Yoshikawa, M. Abe, and S. Sugita (2020)   Global photometric properties of (162173) Ryugu,

          Astron. & Astrophys., pp.21. 

[113]  Shimaki,Y., H. Senshu, N. Sakatani, T. Okada, T. Fukuhara, S. Tanaka, M. Taguchi, T. Arai, H. Demura, Y. Ogawa, K. Suko, T. Sekiguchi,

           T. Kouyama, S. Hasegawa, J. Takita, T. Matsunaga, T. Imamura, T. Wada, K. Kitazato, N. Hirata, N. Hirata, R. Noguchi, S. Sugita, S. Kikuchi, T.             Yamaguchi, N. Ogawa, G. Ono, Y. Mimasu, K. Yoshikawa, T. Takahashi, Y. Takei, A. Fujii, H. Takeuchi, Y. Yamamoto, M. Yamada, K. Shirai, Y.             Iijima, K. Ogawa, S. Nakazawa, F. Terui, T. Saiki, M. Yoshikawa, Y. Tsuda, S. Watanabe, Thermophysical properties of the surface of asteroid

          162173 Ryugu: Infrared observations and thermal inertia mapping, Icarus 348 (2020) 113835, pp.1-15. 10.1016/j.icarus.2020.113835 

 

[112]  Saiki,T., Y. Takei, Y. Mimasu, H. Sawada, N. Ogawa, G. Ono, K. Yoshikawa, F. Terui, M. Arakawa, S. Sugita, S. Watanabe, M. Yoshikawa,

S. Nakazawa, and Y. Tsuda (2020), Hayabusa2's kinetic impact experiment: Operational planning and results, Acta Astronautica,10.1016/j.actaastro.2020.05.064

[111]  T. Morota, S. Sugita, Y. Cho, M. Kanamaru, E. Tatsumi, N. Sakatani, R. Honda, N. Hirata, H. Kikuchi, M. Yamada, Y. Yokota, S. Kameda, M.

Matsuoka, H. Sawada, C. Honda, T. Kouyama, K. Ogawa, H. Suzuki, K. Yoshioka, M. Hayakawa, N. Hirata, M. Hirabayashi, H. Miyamoto, T. Michikami, T. Hiroi, R. Hemmi, O. S. Barnouin, C. M. Ernst, K. Kitazato, T. Nakamura, L. Riu, H. Senshu, H. Kobayashi, S. Sasaki, G. Komatsu, N. Tanabe, Y. Fujii, T. Irie, M. Suemitsu, N. Takaki, C. Sugimoto, K. Yumoto, M. Ishida, H. Kato, K. Moroi, D. Domingue, P. Michel, C. Pilorget, T. Iwata, M. Abe, M. Ohtake, Y. Nakauchi, K. Tsumura, H. Yabuta, Y. Ishihara, R. Noguchi, K. Matsumoto, A. Miura, N. Namiki, S. Tachibana, M. Arakawa, H. Ikeda, K. Wada, T. Mizuno, C. Hirose, S. Hosoda, O. Mori, T. Shimada, S. Soldini, R. Tsukizaki, H. Yano, M. Ozaki, H. Takeuchi, Y. Yamamoto, T. Okada, Y. Shimaki, K. Shirai, Y. Iijima, H. Noda, S. Kikuchi, T. Yamaguchi, N. Ogawa, G. Ono, Y. Mimasu, K. Yoshikawa, T. Takahashi, Y. Takei, A. Fujii, S. Nakazawa, F. Terui, S. Tanaka, M. Yoshikawa, T. Saiki, S. Watanabe, Y. Tsuda (2020), Sample collection from asteroid (162173) Ryugu by Hayabusa2: Implications for surface evolution, Science, 368, 654–659. 10.1126/science.aaz6306

[110]  Okada, T., T. Fukuhara, S. Tanaka, M. Taguchi, T. Arai, H. Senshu, N. Sakatani, Y. Shimaki, H. Demura, Y. Ogawa, K. Suko, T. Sekiguchi, T.

Kouyama, J. Takita, T. Matsunaga, T. Imamura, T. Wada, S. Hasegawa, J. Helbert, T. G. Müller, A. Hagermann, J. Biele, M. Grott, M. Hamm, M. Delbo, N. Hirata, N. Hirata, Y. Yamamoto, S. Sugita, N. Namiki, K. Kitazato, M. Arakawa, S. Tachibana, H. IkedA, M. Ishiguro, K. Wada, C. Honda, R. Honda, Y. Ishihara, K. Matsumoto, M. Matsuoka, T. Michikami, A. Miura, T. Morota, H. Noda, R. Noguchi, K. Ogawa, K. Shirai, E. Tatsumi, H. Yabuta, Y. Yokota, M. Yamada, M. Abe, M. Hayakawa, T. Iwata, M. Ozaki, H. Yano, S. Hosoda, O. Mori, H. Sawada, T. Shimada, H. Takeuchi, R. Tsukizaki, A. Fujii, C. Hirose, S. Kikuchi, Y. Mimasu, N. Ogawa, G. Ono, T. Takahashi, Y. Takei, T. Yamaguchi, K. Yoshikawa, F. Terui, T. Saiki, S. Nakazawa, M. Yoshikawa, S. Watanabe, Y. Tsuda (2020), Highly porous nature of a primitive asteroid revealed by thermal imaging, Nature, 579, 518-522. 10.1038/s41586-020-2102-6

[109]  Arakawa, M., T. Saiki, K. Wada, K. Ogawa, T. Kadono, K. Shirai, H. Sawada, K. Ishibashi, R. Honda, N. Sakatani, Y. Iijima, C. Okamoto, H.

Yano, Y. Takagi, M. Hayakawa, P. Michel, M. Jutzi, Y. Shimaki, S. Kimura, Y. Mimasu, T. Toda, H. Imamura, S. Nakazawa, H. Hayakawa, S. Sugita, T. Morota, S. Kameda, E. Tatsumi, Y. Cho, K. Yoshioka, Y. Yokota, M. Matsuoka, M. Yamada, T. Kouyama, C. Honda, Y. Tsuda, S. Watanabe, M. Yoshikawa, S. Tanaka, F. Terui, S. Kikuchi, T. Yamaguchi, N. Ogawa, G. Ono, K. Yoshikawa, T. Takahashi, Y. Takei, A. Fujii, H. Takeuchi, Y. Yamamoto, T. Okada, C. Hirose, S. Hosoda, O. Mori, T. Shimada, S. Soldini, R. Tsukizaki, T. Iwata, M. Ozaki, M. Abe, N. Namiki, K. Kitazato, S. Tachibana, H. Ikeda, N. Hirata, N. Hirata, R. Noguchi, A. Miura (2020), An artificial impact on the asteroid (162173) Ryugu formed a crater in the gravity-dominated regime, Science, 368, 67-71. 10.1126/science.aaz1701

[108]  Hirata, N., T. Morota, Y. Cho, M. Kanamaru, S. Watanabe, S. Sugita, N. Hirata, Y. Yamamoto, R. Noguchi, Y. Shimaki, E. Tatsumi, K. Yoshioka,

H. Sawada, Y. Yokota, N. Sakatani, M. Hayakawa, M. Matsuoka, R. Honda, S. Kameda, M. Yamada, T. Kouyama, H. Suzuki, C. Honda, K. Ogawa, Y. Tsuda, M. Yoshikawa, T. Saiki, S. Tanaka, F. Terui, S. Nakazawa, S. Kikuchi, T. Yamaguchi, N. Ogawa, G. Ono, Y. Mimasu, K. Yoshikawa, T. Takahashi, Y. Takei, A. Fujii, H. Takeuchi, T. Okada, K. Shirai, Y. Iijima (2020), The spatial distribution of impact craters on Ryugu, Icarus, 338, 113527, p. 1-6. 10.1016/j.icarus.2019.113527

・2019

[107]  Scholten, F., F. Preusker, S. Elgner, K.-D. Matz, R. Jaumann, M. Hamm, S. E. Schröder, A. Koncz, N. Schmitz, F. Trauthan, M. Grott, J. Biele, T.-

M. Ho, S. Kameda, and S. Sugita (2019) The Hayabusa2 lander MASCOT on the surface of asteroid (162173) Ryugu – Stereo-photogrammetric analysis of MASCam image data, Astronomy & Astrophysics, Vol.632, L5, p. 1-7. 10.1051/0004-6361/201936760 

[106]  Scholten, F., F. Preusker, S. Elgner, K.-D. Matz, R. Jaumann, J. Biele, D. Hercik, H.-U. Auster, M. Hamm, M. Grott, C. Grimm, T.-M. Ho,

A. Koncz, N. Schmitz, F. Trauthan, S. Kameda, S. Sugita, R. Honda, T. Morota, E. Tatsumi, Y. Cho, K. Yoshioka, H. Sawada, Y. Yokota, N. Sakatani, M. Hayakawa, M. Matsuoka, M. Yamada, T. Kouyama, H. Suzuki, C. Honda, and K. Ogawa (2019) The descent and bouncing path of the Hayabusa2 lander MASCOT at asteroid (162173) Ryugu, Astronomy & Astrophysics, Vol.632, L3,p. 1-7. 10.1051/0004-6361/201936757

[105]  Preusker, F., F. Scholten, S. Elgner, K.-D. Matz, S. Kameda, T. Roatsch, R. Jaumann, S. Sugita, R. Honda, T. Morota, E. Tatsumi, Y. Cho,

K. Yoshioka, H. Sawada, Y. Yokota, N. Sakatani, M. Hayakawa, M. Matsuoka, M. Yamada, T. Kouyama, H. Suzuki, C. Honda, and K. Ogawa (2019) The MASCOT landing area on asteroid (162173) Ryugu: Stereo-photogrammetric analysis using images of the ONC onboard the Hayabusa2 spacecraft, Astronomy & Astrophysics, Vol.632, L4, p. 1-6. 10.1051/0004-6361/201936759 

[104]  Barucci, M. A., P. H. Hasselmann, M. Fulchignoni, R. Honda, Y. Yokota, S. Sugita, K. Kitazato, J. D. P. Deshapriya, D. Perna, E. Tatsumi,

D. Domingue, T. Morota, S. Kameda, T. Iwata, M. Abe, M. Ohtake, S. Matsuura, M. Matsuoka, T. Hiroi, T. Nakamura, T. Kouyama, H. Suzuki, M. Yamada, N. Sakatani, C. Honda, K. Ogawa, M. Hayakawa, K. Yoshioka, Y. Cho, H. Sawada, D. Takir, F. Vilas, N. Hirata, N. Hirata, S. Tanaka, Y. Yamamoto, M. Yoshikawa, S. Watanabe, and Y. Tsuda (2019), Multivariable statistical analysis of spectrophotometry and spectra of (162173) Ryugu as observed by JAXA Hayabusa2 mission , A&A, 629, A13, pp.1-10 10.1051/0004-6361/201935851

[103]  Jaumann, R.,  N. Schmitz, T.-M. Ho, S. E. Schröder, K. A. Otto, K. Stephan, S. Elgner, K. Krohn, F. Preusker, F. Scholten, J. Biele, S. Ulamec,

C. Krause, S. Sugita, K.-D. Matz, T. Roatsch, R. Parekh, S. Mottola, M. Grott, P. Michel, F. Trauthan, A. Koncz, H. Michaelis, C. Lange, J. T. Grundmann, M. Maibaum, K. Sasaki, F. Wolff, J. Reill, A. Moussi-Soffys, L. Lorda, W. Neumann, J.-B. Vincent, R. Wagner, J.-P. Bibring, S. Kameda, H. Yano, S. Watanabe, M. Yoshikawa, Y. Tsuda, T. Okada, T. Yoshimitsu, Y. Mimasu, T. Saiki, H. Yabuta, H. Rauer, R. Honda, T. Morota, Y. Yokota, and T. Kouyama (2019), Images from the surface of asteroid Ryugu show rocks similar to carbonaceous chondrite meteorites, Science, 365, 817-820. 10.1126/science.aaw8627 

 

[102]  Michikami⁠, T. , C. Honda⁠, H. Miyamoto, M. Hirabayashi, A. Hagermann, T. Irie⁠, K. Nomura, C. M. Ernst, M. Kawamura⁠ , K. Sugimoto⁠ ,

E. Tatsumi⁠ , T. Morota, N. Hirata, T. Noguchi, Y. Cho, S. Kameda, T. Kouyama, Y. Yokota, R. Noguchi, M. Hayakawa, N. HiratA⁠ , R. Honda, M. Matsuoka, N. Sakatani, H. Suzuki, M.Yamada, K. Yoshioka, H. Sawada, R. Hemmi, H. Kikuchi, K. Ogawa , S. Watanabe, S. Tanaka, M. Yoshikawa , Y. Tsuda, S. Sugita (2019) Boulder size and shape distributions on asteroid Ryugu, Icarus, doi: 10.1016/j.icarus.2019.05.019

[101]  Hirabayashi, M., E. Tatsumi, H. Miyamoto, G. Komatsu, S. Sugita, S. Watanabe, D. J. Scheeres, O. S. Barnouin, P/ Michel, C. Honda,

T. Michikami, Y. Cho, T. Morota, N. Hirata, N. Hirata, N. Sakatani, S. T. Schwartz, R. Honda, Y. Yokota, S. Kameda, H. Suzuki, T. Kouyama, M. Hayakawa, M. Matsuoka, K. Yoshioka, K. Ogawa, H. Sawada, M. Yoshikawa, Y. Tsuda (2019), The Western Bulge of 162173 Ryugu Formed as a Result of a Rotationally Driven Deformation Process, Astrophys. J., 874:L10 (6pp). https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab0e8b 

[100]  Sugita, S., R. Honda, T. Morota, S. Kameda, H. Sawada, E. Tatsumi, M. Yamada, C. Honda, Y. Yokota, T. Kouyama, N. Sakatani, K. Ogawa,

H. Suzuki, T. Okada, N. Namiki, S. Tanaka, Y. Iijima, K. Yoshioka, M. Hayakawa, Y. Cho, M. Matsuoka, N. Hirata, N. Hirata, H. Miyamoto, D. Domingue, M. Hirabayashi, T. Nakamura, T. Hiroi, T. Michikami, P. Michel, R. Ballouz, O. S. Barnouin, C. M. Ernst, S. E. Schröder, H. Kikuchi, R. Hemmi, G. Komatsu, T. Fukuhara, M. Taguchi, T. Arai, H. Senshu, H. Demura, Y. Ogawa, Y. Shimaki, T. Sekiguchi, T. G. Müller, A. Hagermann, T. Mizuno, H. Noda, K. Matsumoto, R. Yamada, Y. Ishihara, H. Ikeda, H. Araki, K. Yamamoto, S. Abe, F. Yoshida, A. Higuchi, S. Sasaki, S. Oshigami, S. Tsuruta, K. Asari, S. Tazawa, M. Shizugami, J. Kimura, T. Otsubo, H. Yabuta, S. Hasegawa, M. Ishiguro, S. Tachibana, E. Palmer, R. Gaskell, L. Le Corre, R. Jaumann, K. Otto, N. Schmitz, P. A. Abell, M. A. Barucci, M. E. Zolensky, F. Vilas, F. Thuillet, C. Sugimoto, N. Takaki, Y. Suzuki, H. Kamiyoshihara, M. Okada, K. Nagata, M. Fujimoto, M. Yoshikawa, Y. Yamamoto, K. Shirai, R. Noguchi, N. Ogawa, F. Terui, S. Kikuchi, T. Yamaguchi, Y. Ohki, Y. Takao, H. Takeuchi, G. Ono, Y. Mimasu, K. Yoshikawa, T. Takahashi, Y. Takei, A. Fujii, C. Hirose, S. Nakazawa, S. Hosoda, O. Mori, T. Shimada, S. Soldini, T. Iwata, M. Abe, H. Yano, R. Tsukizaki, M. Ozaki, K. Nishiyama, T. Saiki, S. Watanabe, Y. Tsuda (2019), The geomorphology, color, and thermal properties of Ryugu: Implications for parent-body processes, Science, 364, eaaw0422 1-11. doi: 10.1126/science.aaw0422.

[99]    Kitazato, K., R. E. Milliken, T. Iwata, M. Abe, M. Ohtake, S. Matsuura, T. Arai, Y. Nakauchi, T. Nakamura, M. Matsuoka, H. Senshu, N. Hirata,

T. Hiroi, C. Pilorget, R. Brunetto, F. Poulet, L. Riu, J.-P. Bibring, D. Takir, D. L. Domingue, F. Vilas, M. A. Barucci, D. Perna, E. Palomba, A. Galiano, K. Tsumura, T. Osawa, M. Komatsu, A. Nakato, T. Arai, N. Takato, T. Matsunaga, Y. Takagi, K. Matsumoto, T. Kouyama, Y. Yokota, E. Tatsumi, N. Sakatani, Y. Yamamoto, T. Okada, S. Sugita, R. Honda, T. Morota, S. Kameda, H. Sawada, C. Honda, M. Yamada, H. Suzuki, K. Yoshioka, M. Hayakawa, K. Ogawa, Y. Cho, K. Shirai, Y. Shimaki, N. Hirata, A. Yamaguchi, N. Ogawa, F. Terui, T. Yamaguchi, Y. Takei, T. Saiki, S. Nakazawa, S. Tanaka, M. Yoshikawa, S. Watanabe, Y. Tsuda (2019), The surface composition of asteroid 162173 Ryugu from Hayabusa2 near-infrared spectroscopy, Science, 364, 272-275. Doi: 10.1126/science/aav7432

[98]    Watanabe, S., M. Hirabayashi, N. Hirata, N. Hirata, R. Noguchi, Y. Shimaki, H. Ikeda, E. Tatsumi, M. Yoshikawa, S. Kikuchi, H. Yabuta,

T. Nakamura, S. Tachibana, Y. Ishihara, T. Morota, K. Kitazato, N. Sakatani, K. Matsumoto, K. Wada, H. Senshu, C. Honda, T. Michikami, H. Takeuchi, T. Kouyama, R. Honda, S. Kameda, T. Fuse, H. Miyamoto, G. Komatsu, S. Sugita, T. Okada, N. Namiki, M. Arakawa, M. Ishiguro, M. Abe, R. Gaskell, E. Palmer, O. S. Barnouin, P. Michel, A. S. French, J. W. McMahon, D. J. Scheeres, P. A. Abell, Y. Yamamoto, S. Tanaka, K. Shirai, M. Matsuoka, M. Yamada, Y. Yokota, H. Suzuki, K. Yoshioka, Y. Cho, S. Tanaka, N. Nishikawa, T. Sugiyama, H. Kikuchi, R. Hemmi, T. Yamaguchi, N. Ogawa, G. Ono, Y. Mimasu, K. Yoshikawa, T. Takahashi, Y. Takei, A. Fujii, C. Hirose, T. Iwata, M. Hayakawa, S. Hosoda, O. Mori, H. Sawada, T. Shimada, S. Soldini, H. Yano, R. Tsukizaki, M. Ozaki, Y. Iijima, K. Ogawa, M. Fujimoto, T.-M. Ho, A. Moussi, R. Jaumann, J.-P. Bibring, C. Krause, F. Terui, T. Saiki, S. Nakazawa, Y. Tsuda (2019), Hayabusa2 arrives at the carbonaceous asteroid 162173 Ryugu — a spinning-top-shaped rubble pile, Science, 364, 268-272. Doi: 10.1126/science/aav 8032

[97]    Barnouin, O.S., M.G.Daly, E.E.Palmer, R.W.Gaskell, J.R.Weirich, C.L.Johnson, M.M.Al Asad, J. H. Roberts, M. E. Perry, H. C. M. Susorney,

R. T. Daly, E. B. Bierhaus, J. A. Seabrook , R. C. Espiritu, A. H. Nair , L. Nguyen, G. A. Neumann, C. M. Ernst, W. V. Boynton, M. C. Nolan, C. D. Adam, M. C. Moreau, B. Rizk, C. Y. Drouet D’Aubigny, E. R. Jawin, K. J. Walsh, P. Michel, S. R. Schwartz, R.-L. Ballouz, E. M. Mazarico, D. J. Scheeres , J. W. McMahon, W.F.Bottke, S. Sugita, N.Hirata, N.Hirata, S.-i.Watanabe, K.N.Burke, D.N.DellaGiustina, C. A. Bennett, D. S. Lauretta and The OSIRIS-REx Team (2019) Shape of (101955) Bennu indicative of a rubble pile with internal stiffness, Nature, 12, 247–252, doi: 10/1038/s41561-019-0330-x

[96]    Tatsumi, E., T. Kouyama, H. Suzuki, M. Yamada, N. Sakatani, S. Kameda, Y. Yokota, R. Honda, T. Morota, K. Moroi, N. Tanabe,

H. Kamiyoshihara, M. Ishida, K. Yoshioka, H. Sato, C. Honda, M. Hayakawa, K. Kitasato, H. Sawada, S. Sugita (2019), Updated inflight calibration of Hayabusa2’s Optical Navigation Camera (ONC) for scientific observations during the cruise phase. Icarus, 325, 153–195.

・2018

 

[95]    Hong, P., Y. Sekine,T. Sasamori,S. Sugita (2018), Experimental study of heterogeneous organic chemistry induced by far ultraviolet light:

Implications for growth of organic aerosols by CH3 addition in the atmospheres of Titan and early Earth, Icarus, Volume 307, p. 25-39. 

[94]    Thuillet, F., P. Michel, C. Maurel, R.-L. Ballouz, Y. Zhang, D. C. Richardson, and J. Biele, E. Tatsumi, and S. Sugita (2018), Numerical modeling

of lander interaction with a low-gravity asteroid regolith surface Application to MASCOT onboard Hayabusa2, Astron. Astrophys., in press. 

[93]    Tatsumi, E., D. Domingue, N. Hirata, K. Kitazato, F. Vilas, S. Lederer, P. R. Weissmann, S. C. Lowry, and S. Sugita (2018), Vis-NIR Disk-

integrated Photometry of Asteroid 25143 Itokawa Around Opposition by AMICA/Hayabusa, Icarus, 311, 175-196. doi: 10.1016/j.icarus.2018.04.001 

 

[92]    Le Corre, J. A. Sanchez, L. ,V. Reddy, D. Takir, E. Cloutis, A. Thirouin, K. Becker, J.–Y. Li1, S. Sugita, E. Tatsumi (2018), Ground-based

Characterization of Hayabusa2 Mission Target Asteroid 162173 Ryugu: Constraining Mineralogical Composition in Preparation for S/C Operations, MNRAS, 475, 614-623. 

 

[91]    Kuwahara, H., H. Gotou, T. Shinmei, N. Ogawa, A. Yamaguchi, N. Takahata, Y. Sano, T. Yagi, S. Sugita (2018), High pressure experiments on

metal-silicate partitioning of chlorine in a magma ocean: Implications for terrestrial chlorine depletion, Geochim. Gchiphys. Geosys., 8, 1-7, doi: 10.1002/2017GC007159. 

 

[90]    Tatsumi, E. and S. Sugita (2018), Cratering efficiency on coarse-grain targets: implications for the dynamical evolution of asteroid 25143 Itokawa,

Icarus, 300, 227-248, doi: 10.1016/j.icarus.2017.09.004. 

 

[89]    Suzuki, H., M. Yamada, K. Kameda, T. Kouyama, E. Tatsumi, R. Honda, H. Sawada,
N. Ogawa, T. Morota, C. Honda, N. Sakatani, M.Hayakawa,

Y. Yokota, Y. Yukio, and S. Sugita
 (2018), Initial inflight calibration for Hayabusa2 optical navigation camera (ONC) for science observations of asteroid Ryugu, Icarus, 300, 341-359, DOI 10.1016/j.icarus.2017.09.011.
 

 

[88]    Koga, S. C., S. Sugita, S. Kamata, M. Ishiguro, T. Hiroi, E. Tatsumi, S. Sasaki (2018), Spectral decomposition of asteroid Itokawa based on

principal component analysis, Icarus, 299, 386–395, doi: 10.1016/j.icarus.2017.08.016. 

・2017

[87]    Kameda, S, S. Ikezawa, M. Sato, M. Kuwabara, N. Osada, G. Murakami, K. Yoshioka, I. Yoshikawa, M. Taguchi, R. Funase, S. Sugita,

Y. Miyoshi, M. Fujimoto (2017), Ecliptic north-south symmetry of hydrogen geocorona: hydrogen geocorona. Geophys. Res. Lett., 10.1002/2017GL075915. 

 

[86]    Cho, Y., S. Kameda, M. Okuno, M. Horiuchi, K. Shibasaki, R. Wagatsuma, Y. Aida, Y. N. Miura, K. Yoshioka, R. Okazaki, S. and Sugita (2017),

Experimental characterization of elastomeric O-rings as reusable seals for mass spectrometric measurements: application to in situ K−Ar dating on Mars. Adv. Sp. Res., 60, 1453-1462. DOI: 10.1016/j.asr.2017.07.002 

 

[85]    Cho, Y., M. Horiuchi, K. Shibasaki, S. Kameda and S. Sugita (2017), Quantitative Potassium Measurements with Laser-Induced Breakdown

Spectroscopy Using Low-Energy
Lasers: Application to In Situ K–Ar Geochronology for Planetary Exploration, Appl. Spectroscopy, DOI: 10.1177/0003702817701941. 

 

・2016

 

[84]    Cho, Y., S. Kameda, Y. N. Miura, Y. Saito, S. Yokota, S. Kasahara, R. Okazaki, K. Yoshioka, K. Shibasaki, T. Oishi, and S. Sugita (2016).

Conceptual Design of an In Situ K-Ar Isochron Dating Instrument for Future Mars Rover Missions, Trans. Jpn. Soc. Aeronaut. Sp. Sci., 14, 89 – 94, doi:10.2322/tastj.14.Pk_89. 

 

[83]    Jaumann, R., N. Schmitz, A. Koncz, H. Michaelis, S.E. Schroeder, S. Mottola, F. Trauthan, H. Hoffmanan, T. Roatsch, D. Jobs, J. Kachlicki, B.

Pforte, R. Terzer, M. Tschentscher, S. Weisse, U. Mueller, L. Perez-Prieto, B. Broll, A. Kruselburger, T.-M. Ho, J. Biele, S. Ulamec, C. Krause, M. Grott, J.-P. Bibring, S. Watanabe, S. Sugita, T. Okada, M. Yoshikawa, H. Yabuta, The Camera of the MASCOT Asteroid Lander on Board Hayabusa 2, Space Sci. Rev.
, DOI 10.1007/s11214-016-0263-2, pp. 1 – 26. 

[82]    Sekine, T., N. Ozaki, K. Miyanishi, Y. Asaumi, T. Kimura, B. Albertazzi, Y. Sato, Y. Sakawa, T. Sano, S. Sugita, T. Matsui, R. Kodama (2016),

Shock compression response of forsterite above 250 GPa, Science Advances, 2, e1600157, DOI: 10.1126/sciadv.1600157. 

[81]    Cho, Y., S. Sugita, Y. N. Miura, R. Okazaki, N. Iwata, T. Morota, and S. Kameda (2016), An in-situ K–Ar isochron dating method for planetary

landers using a spot-by-spot laser-ablation technique. Planet. Sp. Sci., 128, 14-29. DOI: 10.1016/j.pss.2016.05.004. 

 

[80]    Hong, P. K., H. Miyamoto, T. Niihara, S. Sugita, K. Nagata, J. M. Dohm, M. Okada (2016), Deconvolution of reflectance spectra of synthetic

clinopyroxene using the exchange Monte Carlo method, J. Geol. Geophys., 5, 243, pp. 1-15, DOI:10.4172/2381-8719.1000243. 

 

[79]    Miyamoto, H., T. Niihara, T. Kuritani, P, K. Hong, J. M. Dohm, and S. Sugita (2016), Cluster analysis on the bulk elemental compositions of

Antarctic stony meteorites, Meteo. Planet. Sci., 51, 906-919, doi: 10.1111/maps.12634. 

 

[78]    Kameda, S., H. Suzuki, T. Takamatsu, Y. Cho, T. Yasuda, M. Yamada, H. Sawada, R. Honda, T. Morota, C. Honda, M. Sato, K. Shibasaki,

S. Ikezawa, S. Sugita (2016), Preflight calibration test results for optical navigation camera telescope (ONC-T) onboard the Hayabusa2 spacecraft, Space Sci. Rev., 208, 17–31, DOI: 10.1007/s11214-015-0227-y. 

 

・2015

 

[77]    Kameda, S., H. Suzuki, Y. Cho, S. Koga, M. Yamada, T. Nakamura, T. Hiroi, H. Sawada, R. Honda, T. Morota, C. Honda, A. Takei,

K. Takamatsu, Y. Okumura, M. Sato, T. Yasuda, K. Shibasaki, S. Ikezawa, S. Sugita (2015) Detectability of hydrous minerals using ONC-T camera onboard the Hayabusa-2 spacecraft. Adv. Space Res. 56, 1519-1524. DOI: 10.1016/j.asr.2015.06.037 

 

[76]    Kurosawa, K. Y. Nagaoka, H. Senshu, K. Wada, S. Hasegawa, S. Sugita, and T. Matsui (2015), Dynamics of hypervelocity jetting during oblique

impacts of spherical projectiles investigated via ultrafast imaging, J. Geophys. Res., 120, 1237–1251. DOI: 10.1002/2014JE004730 

 

[75]    Kuwahara, H. and S. Sugita (2015), Chemical composition diversity among early terrestrial atmospheres generated by impacts, Icarus, 257, 290-

301. DOI: 10.1016/j.icarus. 2015.05.007 

 

[74]    Cho, Y., S. Sugita, S. Kameda, Y. N. Miura, K. Ishibashi, S. Ohno, S. Kamata, T. Arai, T. Morota, N. Namiki, and T. Matsui (2015), High-

precision potassium measurements using laser-induced breakdown spectroscopy under high vacuum conditions for in situ K–Ar dating of planetary surfaces, Spectrochim. Acta Part B, 106, 28-35. 

 

[73]    Kamata, S., S. Sugita, Y. Abe, Y. Ishihara, Y. Harada, T. Morota, N. Namiki, T. Iwata, H. Hanada, H. Araki, K. Matsumoto, E. Tajika,

K. Kuramoto, and F. Nimmo (2015), The relative timing of Lunar Magma Ocean solidification and the Late Heavy Bombardment inferred from highly degraded impact basin structures, Icarus, 250, 492–503. DOI: 10.1016/j.icarus.2014.12.025 

 

[72]    Kadono, T., A.I. Suzuki, K. Wada, N.K. Mitani, S. Yamamoto, M. Arakawa, S. Sugita, J. Haruyama, A.M. Nakamura (2015), Crater-ray formation

by impact-induced ejecta particles, Icarus, 250, 215-221. DOI: 10.1016/j.icarus.2014.11.030 

 

・2013

 

[71]    Kuroda, D., M. Ishiguro, N. Takato, S. Hasegawa, M. Abe, Y. Tsuda, S. Sugita, F. Usui, T. Hattori, I. Iwata, M. Imanishi, H. Terada, Y. J. Choi,

S. Watanabe, M. Yoshikawa, (2014), Visible-wavelength spectroscopy of subkilometer-sized near-Earth asteroids with a low delta-v, Pub. Astron. Soc. Japn., 66, 51 (pp.1-10). 

 

[70]    Tachibana, S., M. Abe, M. Arakawa, M. Fujimoro, Y. Iijima, M. Ishiguro, K. Kitazato, N. Koyayashi, N. Namiki, T. Okada, R. Okazaki,

H. Sawada, S. Sugita, Y.Takano, S. Tanaka, S. Watanabe, M. Yoshikawa, H. Kuninaka, Hayabusa2 Project Team (2014), Hayabusa2: Scientific importance of samples returned from C-type near-Earth asteroid (162173) 1999 JU3, Geochem. J., 48, 571-587. 

 

[69]    Sekine, Y., H. Genda, Y. Muto, S. Sugita, T. Kadono, T. Matsui (2014), Impact chemistry of methanol: Implications for volatile evolution on icy

satellites and dwarf planets, and cometary delivery to the Moon, Icarus, 243, 39-47, doi: 10.1016/j.icarus.2014.08.034. 

 

[68]    Ohno, S., K. Ishibashi, T. Sekine, K. Kurosawa, T. Kobayashi, S. Sugita, and T. Matsui (2014), Gas recovery experiments to determine the degree

of shock-induced devolatilization of calcite, J. Phys.: Conf. Ser., 500, Part 6, 062001. 

[67]    Ohno, S. T. Kadono, K. Kurosawa, T. Hamura, T. Sakaiya, K. Shigemori, Y. Hironaka, T. Sano, T. Watari, K. Otani, T. Matsui and S. Sugita

(2014), Production of sulphate-rich vapour during the Chicxulub impact and implications for ocean acidification, Nature Geoscience, 7, 279–282, doi:10.1038/ngeo2095 

 

[66]    Kurosawa, K., S. Sugita, K. Ishibashi, S. Hasegawa, Y. Sekineb, N. O. Ogawa, T. Kadonoe, S. Ohno, N. Ohkouchi, Y. Nagaoka, and T. Matsui

(2013), Hydrogen cyanide production due to mid-size impacts in a redox-neutral N2-rich atmosphere, Origin Evol. Life Biosph., 43, 221-245, DOI: 10.1007/s11084-013-9339-0 

 

[65]    Ishibashi, K., S. Ohno, S. Sugita, T. Kadono, and T. Matsui (2013), Oxidation of carbon compounds by silica-derived oxygen within impact-

induced vapor plumes, Earth Planets Sp. 65, 811-822. DOI:10.5047/eps.2012.12.010 

 

[64]    Hattori, M., M. Kobayashi, T. Miyachi, S. Takechi, O. Okudaira, T. Iwai, N. Okada, S. Sugita, (2013), Influence of a Polyimide Surface Layer on

the Piezoelectric Response of Lead-Zirconate-Titanate Cosmic Dust Detector, Jpn. J. Appl. Phys., 52, 028002, DOI: 10.7567/JJAP.52.028002. 

 

[63]    Kobayashi, M., T. Miyachi, M. Hattori, S. Sugita, S. Takechi, and N. Okada (2013), Dust detector using piezoelectric lead zirconate titanate with

current-to-voltage converting amplifier for functional advancement, Earth Planet. Sp., 65, 167-173, doi:10.5047/eps.2012.08.011. 

 

[62]    Kamata, S., S. Sugita, Y. Abe, Y. Ishihara, Y. Harada, T. Morota, N. Namiki, T. Iwata, H. Hanada, H. Araki, K. Matsumoto, E. Tajika, (2013),

Viscoelastic deformation of lunar impact basins: Implications for heterogeneity in the deep crustal paleo-thermal state and radioactive element concentration, J. Geophys. Res., 118, doi:10.1002/jgre.20056. 

 

・2012

 

[61]    Ozawa, T., T. Suzuki, K. Okudaira, T. Mikouchi, K. Kurosawa, H. Takayanagi, S. Sugita, and K. Fujita (2012), Investigation of Martian Dust

Sample Capture toward Mars Aero-flyby Sample Collection Mission, Trans. Jpn. Soc. Aeronautical Sp. Sci., Aerospace Technology Japan, 

 

[60]    Suzuki, A., S. Hakura, T. Hamura, M. Hattori, R. Hayama, T. Ikeda, H. Kusuno, H. Kuwahara, Y. Muto, K. Nagaki, R. Niimi, Y. Ogata, T.

Okamoto, T. Sasamori, C. Sekigawa, T. Yoshihara, S. Hasegawa, K. Kurosawa, T. Kadono, A. M. Nakamura, S. Sugita, and M. Arakawa (2012), Laboratory experiments on crater scaling-law for sedimentary rocks in the strength regime, J. Geophys. Res., 117, E08012, doi:10.1029/2012JE004064. 

 

[59]    Hattori, M., M. Kobayashi, T. Miyachi, T. Takechi, O. Okudaira, T. Iwai, and S. Sugita (2012), Position-Dependent Behavior of Piezoelectric

Lead–Zirconate–Titanate Cosmic Dust Detector, Jpn. J. App. Phys., 51, 098004, pp. 4. 

 

[58]    Kurosawa, K., S. Ohno, S. Sugita, T. Mieno, T. Matsui, S. Hasegawa (2012), The nature of shock-induced calcite (CaCO3) devolatilization in an

open system investigated using a two-stage light gas gun, Earth Planet. Sci. Lett., 337, 68-76. 

 

[57]    Cho, Y., T. Morota, J. Haruyama, M. Yasui, N. Hirata, S. Sugita (2012), Young mare volcanism in the Orientale region contemporary with the

Procellarum KREEP Terrane (PKT) volcanism peak period ~2 billion years ago, Geophys. Res. Lett., 39, L11203, 5 pp., doi:10.1029/2012GL051838 

 

[56]    Kurosawa, K., T. Kadono, S. Sugita, K. Shigemori, T. Sakaiya, Y. Hironaka, N. Ozaki, A. Shiroshita, Y. Cho, S. Tachibana, T. Vinci, S. Ohno, R.

Kodama, and T. Matsui (2012), Shock-induced silicate vaporization: The role of electrons, J. Geophys. Res., 117, E04007, 14 pp., doi:10.1029/2011JE004031. 

 

[55]    Kamata, S., S. Sugita, and Y. Abe, A new spectral calculation scheme for long-term deformation of Maxwellian planetary bodies (2012), J.

Geophys. Res., 117, E02004, 17 pp., doi:10.1029/2011JE003945. 

 

[54]    Nagata, K., S. Sugita, M. Okada (2012), Bayesian Spectral Deconvolution with Exchange Monte Carlo Method, Neural Networks, 28, 82-89. 

 

[53]    Sugita, S., K. Kurosawa, and T. Kadono (2012), A Semi-Analytical On-Hugoniot EOS of Condensed Matter using a Up-Us relation, AIP Conf.

Proc., 1426, 895-898. 

 

[52]    Kurosawa, K., T. Kadono, S. Sugita , K. Shigemori, Y. Hironaka, N. Ozaki, T. Sakaiya, A. Shiroshita, Y. Cho, S. Fujioka, S. Tachibana, T. Vinci,

S. Ohno, R. Kodama, T. Matsui (2012), Time-resolved spectroscopic observations of shock-induced silicate ionization, AIP Conf. Proc., 1426, 855-858. 

 

[51]    Kadono, T., T. Sakaiya, Y. Hironaka, T. Watari, K. Otani, T. Sano, T. Fujiwara, T. Mochiyama, M. Arakawa, S. Takasawa, A.M. Nakamura,

K. Kurosawa, T. Hamura, S. Ohno, S. Sugita, T. Matsui, H. Nagatomo, S. Fujioka, K. Shigemori (2012), Flyer acceleration by high-power laser and impact experiments at velocities higher than 10 km/s, AIP Conf. Proc., 1426, 847-850. 

 

[50]    Ohno, S. , T. Kadono, K. Kurosawa, T. Hamura, T. Sakaiya, S. Sugita, K. Shigemori, Y. Hironaka, T. Watari , T. Matsui (2012), Direct

measurement of chemical composition of SOx in impact vapor using a laser gun, AIP Conf. Proc., 1426, 851-854. 

 

[49]    Heldmann, J. L., A. Colaprete, D. H. Wooden, R. F. Ackermann, D. D. Acton, P. R. Backus, V. Bailey, J. G. Ball, W. C. Barott, S. K. Blair,

M. W. Buie, S. Callahan, N. J. Chanover, Y. Choi, A. Conrad, D. M. Coulson, K. B. Crawford, R. DeHart, I. de Pater, M. Disanti, J. R. Forster, R. Furusho, T. Fuse, T. Geballe, J. D. Gibson, D. Goldstein, S. A. Gregory, D. J. Gutierrez, R. T. Hamilton, T. Hamura, D. E. Harker, G. R. Harp, Junichi Haruyama, M. Hastie, Y. Hayano, P. Hinz, P. K. Hong, S. P. James, T. Kadono, H. Kawakita, M. S. Kelley, D. L. Kim, K. Kurosawa, D. Lee, M. Long, P. G. Lucey, K. Marach, A. C. Matulonis, R. M. McDermid, R. McMillan, C. Miller, H. Moon, R. Nakamura, H. Noda, N. Okamura, L. Ong, D. Porter, J. J. Puschell, J. T. Rayner, J. J. Rembold, K. C. Roth, R. J. Rudy, R. W. Russell, E. V. Ryan, W. H. Ryan, T. Sekiguchi, Y. Sekine, M. A. Skinner, M. Sôma, A. W. Stephens, A. Storrs, R. M. Suggs, S. Sugita, E.-C. Sung, N. Takatoh, J. C. Tarter, S. M. Taylor, H. Terada, C. J. Trujillo, V. Vaitheeswaran, F. Vilas, B. D. Walls, J.-I. Watanabe, W. J. Welch, C. E. Woodward, H.-S. Yim, E. F. Young, LCROSS (Lunar Crater Observation and Sensing Satellite) Observation Campain: Strategies, Implementation, and Lessons Learned, Sp. Sci. Rev., 167, 93-140,2012. 

・2011

 

[48]    Meech, K. J., M. F. A'Hearn, J. A. Adams, P. Bacci, J. Bai, L. Barrera, M. Battelino, J. M. Bauer, E. Becklin, B. Bhatt, N. Biver,

D. Bockelée-Morvan, D. Bodewits, H. Böhnhardt, J. Boissier, B. P. Bonev, W. Borghini, J. R. Brucato, E. Bryssinck, M. W. Buie, H. Canovas, D. Castellano, S. B. Charnley, W. P. Chen, P. Chiang, Y.-J. Choi, D. J. Christian, Y.-L. Chuang, A. L. Cochran, P. Colom, M. R. Combi, I. M. Coulson, J. Crovisier, N. Dello Russo, K. Dennerl, K. DeWahl, M. A. DiSanti, M. Facchini, T. L. Farnham, Y. Fernández, H. G. Florén, U. Frisk, T. Fujiyoshi, R. Furusho, T. Fuse, G. Galli, D. A. García-Hernández, A. Gersch, Z. Getu, E. L. Gibb, M. Gillon, E. Guido, R. A. Guillermo, E. Hadamcik, O. Hainaut, H. B. Hammel, D. E. Harker, J. K. Harmon, W. M. Harris, P. Hartogh, M. Hashimoto, B. Häusler, T. Herter, A. Hjalmarson, S. T. Holland, M. Honda, S. Hosseini, E. S. Howell, N. Howes, H. H. Hsieh, H.-Y. Hsiao, D. Hutsemékers, S. M. Immler, W. M. Jackson, S. V. Jeffers, E. Jehin, T. J. Jones, M. de Juan Ovelar, H. M. Kaluna, T. Karlsson, H. Kawakita, J. V. Keane, L. D. Keller, M. S. Kelley, D. Kinoshita, N. N. Kiselev, J. Kleyna, M. M. Knight, H. Kobayashi, H. A. Kobulnicky, L. Kolokolova, M. Kreiny, Y.-J. Kuan, M. Küppers, J. M. Lacruz, W. B. Landsman, L. M. Lara, A. Lecacheux, A. C. Levasseur-Regourd, B. Li, J. Licandro, R. Ligustri, Z.-Y. Lin, M. Lippi, D. C. Lis, C. M. Lisse, A. J. Lovell, S. C. Lowry, H. Lu, S. Lundin, K. Magee-Sauer, P. Magain, J. Manfroid, E. Mazzotta Epifani, A. McKay, M. D. Melita, H. Mikuz, S. N. Milam, G. Milani, M. Min, R. Moreno, B. E. A. Mueller, M. J. Mumma, M. Nicolini, M. C. Nolan, H. L. Nordh, P. B. Nowajewski, Odin Team, T. Ootsubo, L. Paganini, C. Perrella, J. Pittichová, E. Prosperi, Y. L. Radeva, W. T. Reach, A. J. Remijan, M. Rengel, T. E. Riesen, M. Rodenhuis, D. P. Rodríguez, R. W. Russell, D. K. Sahu, N. H. Samarasinha, A. Sánchez Caso, A. Sandqvist, G. Sarid, M. Sato, D. G. Schleicher, E. W. Schwieterman, A. K. Sen, D. Shenoy, J.-C. Shi, Y. Shinnaka, J. Skvarc, C. Snodgrass, M. L. Sitko, S. Sonnett, S. Sosseini, G. Sostero, S. Sugita, B. M. Swinyard, S. Szutowicz, N. Takato, P. Tanga, P. A. Taylor, G.-P. Tozzi, R. Trabatti, J. M. Trigo-Rodríguez, C. Tubiana, M. de Val-Borro, W. Vacca, B. Vandenbussche, J. Vaubaillion, F. P. Velichko, S. F. Velichko, R. J. Vervack, Jr., M. J. Vidal-Nunez, G. L. Villanueva, C. Vinante, J.-B. Vincent, M. Wang, L. H. Wasserman, J. Watanabe, H. A. Weaver, P. R. Weissman, S. Wolk, D. H. Wooden, C. E. Woodward, M. Yamaguchi, T. Yamashita, P. A. Yanamandra-Fischer, B. Yang, J.-S. Yao, D. K. Yeomans, T. Zenn, H. Zhao and J. E. Ziffer, EPOXI: Comet 103P/Hartley 2 Observations from a worldwide campaing, Astrophys. J., 734, L1-L9, 2011. 

 

[47]    Hong, P. K., S. Sugita, N. Okamura, Y. Sekine, H. Terada, N. Takatoh, Y. Hayano, T. Fuse, T. –S. Pyo, H. Kawakita, D. H. Wooden, E. F. Young,

P. G. Lucey, K. Kurosawa, H. Genda, J. Haruyama, R. Furusho, T. Kadono, R. Nakamura, S. Kamata, T. Hamura, T. Sekiguchi, M. Sôma, H. Noda, J. Watanabe, A ground-based observation of the LCROSS impact events using the Subaru Telescope, Icarus, 214, 21-29, 2011. 

 

[46]    Sekine, Y., H. Genda, S. Sugita, T. Kadono, and T. Matsui, Replacement and late formation of atmospheric N2 on undifferentiated Titan by

impacts, Nature Geosci., 4, 359-362, 2011. 

 

・2010

[45]    Kurosawa K., S. Sugita, T. Kadono, K. Shigemori, Y. Hironaka, K. Otani, T. Sano, A. Shiroshita, N. Ozaki, K. Miyanishi, T. Sakaiya, Y. Sekine,

S. Tachibana, K. Nakamura, S. Fukuzaki, S. Ohno, R. Kodama, and T. Matsui, In-situ spectroscopic observations of silicate vaporization due to >10 km/s impacts using laser driven projectiles, Geophys. Res. Lett., 37, L23203, doi:10.1029/2010GL045330, 2010. 

 

[44]    Kurosawa, K. and S. Sugita, A pressure measurement method for high-temperature rock vapor plumes using atomic line broadening, J. Geophys.

Res., 115, E10003, doi:10.1029/2010JE003575, 2010. 

 

[43]    Ishimaru, R., H. Senshu, S. Sugita, and T. Matsui (2010) A hydrocode calculation coupled with reaction kinetics of carbon compounds within an

impact vapor plume and its implications for cometary impacts on Galilean satellites, Icarus, 210, 411-423, doi:10.1016/j.icarus.2010.06.016 

 

[42]    Fukuzaki, S., Y. Sekine, H. Genda, S. Sugita, T. Kadono, and T. Matsui (2010) Impact-induced N2 production from ammonium sulfate

(NH4)2SO4: Implications for the origin and evolution of N2 in Titan's atmosphere, Icarus, 209, 715-722, doi:10.1016/j.icarus.2010.04.015 

 

[41]    Kadono, T., S. Sugita, T. Ootubo, S. Sako, T. Miyata, R. Furusho, M. Honda, H. Kawakita, J. Watanabe (2010) Interpretation on Deep Impact

results: Radial distribution of ejecta and the size distribution of large-sized grains, Earth. Planets. Space., 62, 13-16, doi:10.5047/eps.2008.12.005 

 

[40]    Kadono, T., T. Sakaiya, Y. Hironaka, K. Otani, T. Sano, T. Fujiwara, T. Mochiyama, K. Kurosawa, S. Sugita, Y. Sekine, W. Nishikanbara, 

T. Matsui, S. Ohno, A. Shiroshita, K. Miyanishi, N. Ozaki, R. Kodama, A. M. Nakamura M. Arakawa, S. Fujioka, and K. Shigemori (2010) Impact experiments with a new technique for acceleration of projectiles to velocities higher than Earth's escape velocity 11.2 km/s, J. Geophys. Res., 115, E04003, doi:10.1029/2009JE003385

 

・2009 

[39]    Kadono, T., T. Sakaiya, Y. Hironaka, K. Otani, T. Sano, T. Fujiwara, T. Mochiyama, K. Kurosawa, S. Sugita, Y. Sekine, W. Nishikanbara, 

T. Matsui, S. Ohno, A. Shiroshita, K. Miyanishi, N. Ozaki, R. Kodama, A. M. Nakamura M. Arakawa, S. Fujioka, and K. Shigemori (2009) Impact experiments with projectiles at velocities higher than 10 km/s,  AIP Conf. Proc., 1195, 875-877  doi.org/10.1063/1.3295282 

 

[38]    Sugita, S., and P. H. Schultz, Efficient cyanide formation due to impacts of carbonaceous bodies on a planet with a nitrogen-rich atmosphere,

Geophys. Res. Lett., 36, L20204, doi:10.1029/2009GL040252, 2009. Editor Highlights: http://www.agu.org/cgi-bin/highlights/highlights.cgi?action=show&doi=10.1029/2009GL040252&jc=gl 

 

[37]    Sugita, S., and P. H. Schultz (2009) Efficient cyanide formation due to impacts of carbonaceous bodies on a planet with a nitrogen-rich

atmosphere, Geophys. Res. Lett., 36, L20204, doi:10.1029/2009GL040252 

 

[36]    Kurosawa, K., S. Sugita, K. Fujita, K. Ishibashi, T. Kadono, S. Ohno, T. Matsui (2009) Rotational-Temperature Measurements of Chemically

Reacting CN using Band-Tail Spectra, J. Thermophys. Heat. Tran., 23, 3, doi: 10.2514/1.40037 

 

[35]    Kawaragi, K. Y. Sekine, T. Kadono, S. Sugita, S. Ohno, K. Ishibashi, K. Kurosawa, T. Matsui, S. Ikeda , Direct measurements of chemical

composition of shock-induced gases from calcite: an intense global warming after the Chicxulub impact due to the indirect greenhouse effect of carbon monoxide, Earth. Planet. Sci. Lett., 282, 56-64, doi:10.1016/j.epsl.2009.02.037 

 

[34]    Namiki, N., T. Iwata, K. Matsumoto, H. Hanada, H. Noda, S. Goossens, M. Ogawa, N. Kawano, K. Asari, S. Tsuruta, Y. Ishihara, Q. Liu,

F. Kikuchi, T. Ishikawa, S. Sasaki, C. Aoshima, K. Kurosawa, S. Sugita, and T. Takano (2009) Farside Gravity Field of the Moon from Four-Way Doppler Measurements of SELENE (Kaguya), Science, 323, 900-905, doi:10.1126/science.1168029 

 

・2008

 

[33]    Kadono T. K. Shigemori, S. Fujioka, K. Otani, T. Sano, Y. Sakawa1, H. Azechi, N. Ozaki, T. Kimura, K. Miyanishi, T. Endo, M. Arakawa,

A. M. Nakamura, S. Sugita, and T. Matsui (2008) Impact vaporization of rocks using a high-power laser,  J. Phys.: Conf. Ser., 112, 042014, doi:10.1088/1742-6596/112/4/042014 

 

[32]    Hashimoto, G. L., M. Roos-Serote, S. Sugita, M. S. Gilmore, L. W. Kamp, R. W. Carlson, and K. H. Baines (2008) Felsic highland crust on Venus

suggested by Galileo Near-Infrared Mapping Spectrometer data, J. Geophys. Res., 113, E00B24, doi:10.1029/2008JE003134

 

[31]    Ohno, S., T. Kadono, K. Ishibashi, K. Kawaragi, S. Sugita, E. Nakamura, and T. Matsui (2008) Direct measurements of impact devolatilization of

calcite using a laser gun, Geophys. Res. Lett., 35, L13202, doi:10.1029/2008GL033796

 

[30]    Chambers, L. S., J. N. Cuzzi, E. Asphaug, J. Colwell and S. Sugita (2008) Hydrodynamical and Radiative Transfer Modeling of Meteoroid

Impacts into Saturn's Rings, Icarus, 194, 623-635 doi:10.1016/j.icarus.2007.11.017

 

[29]    Sekine, Y., S. Lebonnois, H. Imanaka, T. Matsui, B. N. Khare, E. L.O. Bakes, C. P. McKay, and S. Sugitav (2008) The role of organic haze in

Titan's atmospheric chemistry II: Effect of heterogeneous reaction to the hydrogen budget and chemical composition of the atmosphere, Icarus, 194, 201-211, doi:10.1016/j.icarus.2007.08.030

 

[28]    Sekine, Y., H. Imanaka, T. Matsui, B. N. Khare, E. L.O. Bakes, C. P. McKay, and S. Sugita (2008) The role of organic haze in Tita's atmospheric

chemistry I: Laboratory investigation on heterogeneous reaction of atomic hydrogen with Titan tholin, Icarus, 194, 186-200, doi:10.1016/j.icarus.2007.08.031

・2007

 

[27]    Fuyuki, M., S. Sugita, S. Hasegawa, T. Kadono, and T. Matsui (2007) Spectroscopic measurements of Si-O recombination sprocess in laser-

induced quartz vapor plumes, Earth. Planet. Space., 59, 437-451

 

[26]    Hashimoto, G., Y. Abe, and S. Sugita (2007) The chemical composition of the early terrestrial atmosphere: Formation of a reducing atmosphere

from CI-like material, J. Geophys. Res., 112, E0510, doi:10.1029/2006JE002844

 

[25]    Barnouin-Jha, O. S. , S Yamamoto, T. Toriumi, S. Sugita, and T. Matsui (2007) Non-intrusive measurements of crater growth, Icarus, 188,

506-521, doi:10.1016/j.icarus.2007.01.009

 

[24]    Kadono, T., S. Sugita, S. Sako, T. Ootsubo, M. Honda, H. Kawakita, T. Miyata, R. Furusho, and J. Watanabe (2007) Thickness and formation age

of surface layer on Comet 9P/Tempel 1, ApJ., 661, L89 - L92, doi:10.1086/518418

[23]    Noguchi, T., T. Nakamura, K. Okudaira, H. Yano, S. Sugita, and M. J. Burchell (2007) Thermal alternation of hydrated minerals during

hypervelocity capture to silica aerogel at the flyby speed of Stardust, Meteorit. Planet. Sci., 42, 357-372, doi:10.1111/j.1945-5100

 

・2006

 

[22]    Schultz, P. H., S. Sugita, C. A. Eberhardy, and C. M. Ernst (2006) The role of ricochet impact on impact vaporization. Interntl. J. Impact. Eng., 33,

771-780, doi:10.1016/j.ijimpeng.2006.09.005

 

[21]    Mousis O., Y. Alibert, Y. Sekine, S. Sugita, and T. Matsui (2006) The role of Fischer-Tropsch catalysis in jovian subnebula chemistry, Astron.

Astrophys., 459, 965-968, doi: 10.1051/0004-6361:20064947

 

[20]    Sekine, Y., S. Sugita, T. Shido, T. Yamamoto, Y. Iwasawa, T. Kadono, and T. Matsui (2006) An experimental study on Fischer-Tropsch catalysis:

Implications for impact phenomena and nebular, Meteorit. Planet. Sci., 41, 715-729, doi:10.1111/j.1945-5100.2006.tb00987.x 

 

・2005

 

[19]    Yamamoto, S., T. Kadono, S. Sugita, and T. Matsui (2005) Velocity distributions of high-velocity ejecta from regolith targets, Icarus, 178,

264-273, doi:10.1016/j.icarus.2005.04.007

 

[18]    Sekine, Y., S. Sugita, T. Shido, T. Yamamoto, Y. Iwasawa, T. Kadono, and T. Matsui (2005) The role of Fischer-Tropsch catalysis in the origin of

methane-rich Titan, Icarus, 178, 154-164, doi:10.1016/j.icarus.2005.03.016

 

[17]    Meech, K. J., Ageorges, N., A'Hearn, M. F., Arpigny, C., Ates, A., Aycock, J., Bagnulo, S., Bailey, J., Barber, R., Barrera, L., Barrena, R., Bauer,

J. M., Belton, M. J. S., Bensch, F., Bhattacharya, B., Biver, N., Blake, G., Bockelée-Morvan, D., Boehnhardt, H., Bonev, B. P., Bonev, T., Buie, M. W., Burton, M. G., Butner, H. M., Cabanac, R., Campbell, R., Campins, H., Capria, M. T., Carroll, T., Chaffee, F., Charnley, S. B., Cleis, R., Coates, A., Cochran, A., Colom, P., Conrad, A., Coulson, I. M., Crovisier, J., deBuizer, J., Dekany, R., de Léon, J., Dello Russo, N., Delsanti, A., DiSanti, M., Drummond, J., Dundon, L., Etzel, P. B., Farnham, T. L., Feldman, P., Fernández, Y. R., Filipovic, M. D., Fisher, S., Fitzsimmons, A., Fong, D., Fugate, R., Fujiwara, H., Fujiyoshi, T., Furusho, R., Fuse, T., Gibb, E., Groussin, O., Gulkis, S., Gurwell, M., Hadamcik, E., Hainaut, O., Harker, D., Harrington, D., Harwit, M., Hasegawa, S., Hergenrother, C. W., Hirst, P., Hodapp, K., Honda, M., Howell, E. S., Hutsemékers, D., Iono, D., Ip, W.-H., Jackson, W., Jehin, E., Jiang, Z. J., Jones, G. H., Jones, P. A., Kadono, T., Kamath, U. W., Käufl, H. U., Kasuga, T., Kawakita, H., Kelley, M. S., Kerber, F., Kidger, M., Kinoshita, D., Knight, M., Lara, L., Larson, S. M., Lederer, S., Lee, C.-F., Levasseur-Regourd, A. C., Li, J. Y., Li, Q.-S., Licandro, J., Lin, Z.-Y., Lisse, C. M., LoCurto, G., Lovell, A. J., Lowry, S. C., Lyke, J., Lynch, D., Ma, J., Magee-Sauer, K., Maheswar, G., Manfroid, J., Marco, O., Martin, P., Melnick, G., Miller, S., Miyata, T., Moriarty-Schieven, G. H., Moskovitz, N., Mueller, B. E. A., Mumma, M. J., Muneer, S., Neufeld, D. A., Ootsubo, T., Osip, D., Pandea, S. K., Pantin, E., Paterno-Mahler, R., Patten, B., Penprase, B. E., Peck, A., Petitpas, G., Pinilla-Alonso, N., Pittichova, J., Pompei, E., Prabhu, T. P., Qi, C., Rao, R., Rauer, H., Reitsema, H., Rodgers, S. D., Rodriguez, P., Ruane, R., Ruch, G., Rujopakarn, W., Sahu, D. K., Sako, S., Sakon, I., Samarasinha, N., Sarkissian, J. M., Saviane, I., Schirmer, M., Schultz, P., Schulz, R., Seitzer, P., Sekiguchi, T., Selman, F., Serra-Ricart, M., Sharp, R., Snell, R. L., Snodgrass, C., Stallard, T., Stecklein, G., Sterken, C., Stüwe, J. A., Sugita, S., Sumner, M., Suntzeff, N., Swaters, R., Takakuwa, S., Takato, N., Thomas-Osip, J., Thompson, E., Tokunaga, A. T., Tozzi, G. P., Tran, H., Troy, M., Trujillo, C., Van Cleve, J., Vasundhara, R., Vazquez, R., Vilas, F., Villanueva, G., von Braun, K., Vora, P., Wainscoat, R. J., Walsh, K., Watanabe, J., Weaver, H. A., Weaver, W., Weiler, M., Weissman, P. R., Welsh, W. F., Wilner, D., Wolk, S., Womack, M., Wooden, D., Woodney, L. M., Woodward, C., Wu, Z.-Y., Wu, J.-H., Yamashita, T., Yang, B., Yang, Y.-B., Yokogawa, S., Zook, A. C., Zauderer, A., Zhao, X., Zhou, X., Zucconi, J.-M., Deep Impact: Observations from a Worldwide Earth-Based Campaign, Science, 310, 265-269, 2005.  

 

[16]    S. Sugita, T. Ootsubo, T. Kadono, M. Honda, S. Sako, T. Miyata, Sakon, T. Yamashita, H. Kawakita, H. Fujiwara, T. Fujiyoshi, N. Takato,

T. Fuse, J. Watanabe, R. Furusho, S. Hasegawa, T. Kasuga, T. Sekiguchi, D. Kinoshita, K. J. Meech, D. H. Wooden, W. H. Ip, M. F. A'Hearn (2005) Subaru Telescope Observations of Deep Impact, Science, 310, 274-278, doi:10.1126/science.1119091

・2004

 

[15]    Okudaira, K., T. Noguchi, T. Nakamura, S. Sugita, Y. Sekine and H. Yano (2004) Evaluation of mineralogical alteration of micrometeoroid analog

materials captured in aerogel, Adv. Space. Res., 34, 2299-2304, doi:10.1016/j.asr.2004.06.003

 

[14]    Miyachi, T., N. Hasebe, H. Ito, T. Masumura, H. Okada, H. Yoshioka, K. Nogami, T. Iwai, H. Shibata, Y. Hamabe, S. Sasaki, S. Sugita,

S. Hasegawa, H. Yano, H. Ohashi, K. Muranaga, M. Sato, and T. Tou (2004) Real-time detector for hypervelocity microparticles using piezoelectric material, Adv. Space. Res., 34, 935-938,  doi:10.1016/j.asr.2003.11.019

 

[13]    Ohno, S., S. Sugita, , T. Kadono S. Hasegawa & G. Igarashi (2004) Sulfur chemistry in laser-simulated impact vapor clouds: implications for the

K/T impact event, Earth. Planet. Sci. Lett., 218, 347-361, doi:10.1016/S0012-821X(03)00687-3

 

[12]    Imanaka, H., B. N. Khare, E. L. O. Bakes, C. P. McKay, D. P. Cruikshank, S. Sugita, T. Matsui, and R. N. Zare (2004) Laboratory experiments of

Titan tholin formed in cold plasma at various pressures: Implications for nitrogen-containing polycyclic aromatic compounds in Titan Haze, Icarus, 168 , 344 - 366, doi:10.1016/j.icarus.2003.12.014

・2003

 

[11]    Sugita, S., P. H. Schultz, and S. Hasegawa (2003) Intensities of atomic lines and molecular bands observed in impact-induced luminescence,  J.

Geophys. Res., 108, 5140,  doi:10.1029/2003JE002156

 

[10]    Hashimoto, G. L. and S. Sugita (2003) On observation of compositional variation in Venus crust using nigh-side near-infrared thermal radiation, J.

Geophys. Res., 108, 5109, doi:10.1029/2003JE002082

 

[9]      Sekine. Y., S. Suigta, T. Kadono, and T. Matsui (2003) Methane production by large iron meteoritic impacts, J. Geophys. Res., 108, 5070,

doi:10.1029/2002JE002034

 

[8]      Sugita, S. and P. H. Schultz (2003) Interaction between Impact-Induced Vapor Clouds and the Ambient Atmosphere 1: Spectroscopic

Observation, J. Geophys. Res., 108, 5151, doi:10.1029/2002JE001959

 

[7]      Sugita, S. and P. H. Schultz (2003) Interaction between Impact-Induced Vapor Clouds and the Ambient Atmosphere 2: Theoretical modeling, J.

Geophys. Res., 108, 5152,  doi:10.1029/2002JE001960

 

[6]      Miyachi, T., N. Hasebe, H. Ito, T. Masumura, H. Okada, H. Yoshioka, M. Higuchi, T. Matsuyama, K. Nogami, T. Iwai, H. Shibata, Y. Hamabe,

S. Sasaki, S. Sugita, H. Ohashi, S. Hasegawa, H. Yano, M. Sato, T. Tou (2003) Response of piezoelectric lead-zirconate-titanate to hypervelocity silver particles, Jpn. J. Appl. Phys., 42, 1496-1497

・prior to 2003

 

[5]      Kadono, T., S. Sugita, M. Fuyuki, S. Ohno, Y. Sekine, and T, Matsui (2002) Vapor clouds generated by ablation and hypervelocity impacts,

Geophys. Res. Lett., 29, 1979, doi:10.1029/2002GL015694

 

[4]      Sugita, S. and P. H. Schultz (2002) Initiation of Run-Out Flows on Venus by Oblique Impacts, Icarus, 155, 265-284, doi:10.1006/icar.2001.6731

 

[3]      Sugita, S. and P. H. Schultz (1999) Spectroscopic Characterization of Hypervelocity Jetting: Comparison with a Standard Theory. J. Geophys

Res., 104, 30,825-30,845, doi:10.1029/1999JE001061

 

[2]      Sugita, S., P. H. Schultz, and M. A. Adams (1998) Spectroscopic Measurements of Vapor Clouds due to Oblique Impacts. J. Geophys. Res., 103,

19,427-19,441, doi:10.1029/98JE02026

 

[1]      Sugita, S. and T. Matsui (1991) Evolution of Lunar Topography by Impact Processes, Geophys. Res. Lett., 18, 2125-2128,

doi:10.1029/91GL02548

bottom of page